А к а д е м и ч е н   к р ъ г    п о     с р а в н и т е л н о   л и т е р а т у р о з н а н и е   –   АКСЛИТ
Cercle academique de litterature comparee – CALIC * The Academic Circle of Comparative Literature – ACCL
Новини - News
РInternational Comparative Literature Association
Конгрес на Международ-ната Асоциация по сравнително литературо-знание. Париж, 18-24 юли 2013. Заявки за доклади до края на май 2012 г.
• The Congress website
.
Европейска мрежа по сравнителни литературни изследвания.
Премиера на книгата "Асен Христофоров: от Лондон до Мацакурци през Белене" от Николай Аретов.
Понеделник, 21.11.2011, 17.00 часа, НБКМ.
• Държавната награда на Гърция за превод на чужд език за 2010 г. бе присъдена на Здравка Михайлова.

• 75 г. от рождението на Любен ЛЮБЕНОВ преводач на Пушкин, Данте, Байрон, Омар Хайям, Едгар По, ...
Нови книги - Books
• Румяна Л. Станчева. Среща в прочита. Сравнително литературознание и Балканистика. София, Изд. Балкани, 2011.
• Daniela Soloviova-Horville. Les vampires. Du folklore slave à la littérature occidentale. L’Harmattan, 2011.

• Антоанета Балчева. Мостове през вековете. Югоизточноевропейски диалогични полета. София, Темто, 2010.

• Клео Протохристова. Парадокси на неназовимото. Редактори: Иван Русков, Младен Влашки, Светла Черпокова. Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Велико Търново, Изд. Фабер, 2010.

• Светла Черпокова. Тематична археология на немския романтизъм. Пловдив, Изд. „Пигмалион”, 2009.
• Пенка Данова. България и българите в италианската географска книжнина (ХІV-ХVІ век). София, Парадигма, 2011.
• Milena Georgieva * SOUTH SLAV DIALOGUES IN MODERNISM
• L'OUBLIE ET L'INTERDIT * Textes reunis par: Roumiana L. Stantchéva et Alain Vuillemin"Founders of ACCL

Roumiana L. Stantcheva - The First President of ACCL / CALIC, Antoaneta Baltcheva, Dina Mantcheva, Eliana Raitcheva, Yordanka Bibina, Kalin Mikhailov, Lilia Kirova, Nadejda Dragova, Nadia Danova, Petar Veltchev, Raia Zaimova, Sania Velkova – Kojuharova, Svetlozar Igov.

Членове - Members of ACCL

Antoaneta Baltcheva /Антоанета Балчева
Antoaneta Robova /Антоанета Робова
Biliana Mueller /Биляна Мюлер
Christina Balabanova /Христина Балабанова
Cleo Protohristova /Клео Протохристова
Daniela Soloviova-Horville/Даниела Соловьова-Орвил
Dimitar Kamburov /Димитър Камбуров
Dina Mantcheva /Дина Манчева
Dyana Nikolova /Дияна Николова
Elena Getova /Елена Гетова
Erika Lazarova /Ерика Лазарова
Julian Jiliev /Юлиян Жилиев
Kalin Mikhailov /Калин Михайлов
Katerina Krucheva /Катерина Крушева
Lilia Kirova /Лилия Кирова
Lubka Lipcheva-Pranjeva /Любка Липчева-Пранжева
Ludmila Grigorova /Людмила Григорова
Ludmila Mindova /Людмила Миндова
Malamir Spasov /Маламир Спасов
Maya Timenova /Мая Тименова
Nadejda Dragova /Надежда Драгова
Nadia Danova /Надя Данова
Nicolay Aretov /Николай Аретов – President of the board
Ognian Kovachev /Огнян Ковачев
Penka Danova /Пенка Данова
Petar Veltchev /Петър Велчев
Raya Zaimova /Рая Заимова
Raya Kuncheva /Рая Кунчева
Reneta Bozhankova /Ренета Божанкова
Rennie Yotova /Рени Йотова
Roumiana L. Stantcheva /Румяна Л. Станчева
Rusana Beylery /Русана Бейлери - Member of the Board
Sania Velkova-Kojuharova /Саня Велкова-Кожухарова
Svetla Cherpokova /Светла Черпокова
Vanina Bojikova /Ванина Божикова
Vitana Kostadinova /Витана Костадинова
Yonka Naydenova /Йонка Найденова
Yordanka Bibina /Йорданка Бибина
Yordanka Holevitch /Йорданка Холевич
Zhorzheta Tcholakova /Жоржета Чолакова
Zlatka Timenova /Златка Тименова-Вълчева

Връзки - Links

- Reseau europeen d'etudes litteraires comparees
- International Comparative Literature Assoc
- La Societe francaise de litterature generale et comparee
- Institute for Balkan Studies, Sofia
- Albanian Studies in Bulgaria
- Universite d'Artois
- Georgian Comparative Literature Association
- Софийски университет "Св. Климент Охридски"
- Факултет по славянски филологии
- Българска академия на науките
- Институт за литература
- Нов български университет
- Българска асоциация по американистика
- Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

Academic Network in BG Macedonia


English  The Academic Circle of Comparative Literature – ACCLwas established in 2001 from a group of scholars and literary critics, working in the field of comparative literature.

ACCL is the co-organizer of the Bulgarian-French International Colloquia:

- “Europe, France, the Balkans: Balkan Literatures and Comparative Literature”, which took place in Sofia, Bulgaria on May 26 th and 27 th, 2001, with the participation of scholars from Bulgaria, France, Romania, Hungary and Great Britain, in collaboration with the Institute for Balkan Studies and the French Universite d’Artois.

- “Traditional, Identity, Modernity in the South-East European Cultures: Literature, Arts and Intellectual Life during the XX Century”, 1 - 2 October, 2004, Sofia, Bulgaria – participation of scholars from Bulgaria, France, Romania, Greece, Portugal, Italy in collaboration with the Institute for Balkan Studies, the French Universite d’Artois and the Romanian Institute for South-East European Studies, Bucharest .

. ACCL participates to the activities of the Research Committee for Central and South East European Literatures, by the International Comparative Literature Association – ICLA.

ACCL is member of the European Network of the Associations of Comparative Literature.

Publications:

La France, l'Europe et les Balkans. Crises historiques et temoignages litteraires . (In French). Sofia, Arras, Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques, Artois Presses Universite, 2002. Ed.: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin, Oguniana Hrissimova, Jean-Pierre Arrignon.

L’Europe, la France, les Balkans: litteratures balkaniques et litteratures comparees. (In French). Sofia, Arras, Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques, Artois Presses Universite, 2004. Ed.: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin.

Dance in Balkan Literatures. Collection of Literary Studies. (In Bulgarian, with an abstract in English). Authors: R. L. Stantcheva (ed.), N. Turtanska (ed.), A. Balcheva, R. Beylery, Y. Bibina, N. Cetin, L. Mindova, G. Savov, S. Velkova. Sofia, Ed. Balkani, 2004.

Traditional, Identity, Modernity in the South-East European Cultures: Literature, Arts and Intellectual Life during the 20th Century” (In French and English), at printer’s.

The Association has the objectives to:

Support the studies in the field of Comparative Literature               
Help the scientific exchange with similar foreign and international organizations

Work to introduce Bulgarian literary texts in international projects of Comparative Literature
  

  •• YouTube - ЗАПИС от представянето на МИГРИРАЩИ КУЛТУРИ
и СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ на 19.12.13.
                  > > > Виж още от книжарница SLANCE.EU


•  ПОКАНА за представянето на сборника с научнистатии, посветен на 10-годишнината от основаването на Академичния кръг по Сравнително литературознание
      МИГРИРАЩИ КУЛТУРИ И СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ
Съставител Р. Л. Станчева. Редакционна колегия: Николай Аретов, Огнян Ковачев, Р. Л. Станчева.
       Автори: Стоян Атанасов, Милена Кирова, Николай Аретов, Сандра Власта, Антоанета Балчева,Таня Казанджиева, Мая Тименова, Клео Протохристова, Калин Михайлов, Дияна Николова, Катерина Крушева, Светла Черпокова, Надя Данова, Петър Сотиров, Светозар Димитров, Огнян Ковачев, Амелия Личева, Ерика Лазарова, Лилия Кирова, Русана Бейлери, Йорданка Бибина, Йонка Найденова, Румяна Л. Станчева. Редактор Елка Миленкова, предпечатна подготовка Георги Иванов.
На корицата: "Метеорит", картина от Антония Дуенде.
       Съвместно издание на Факултета по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", Института за литература при БАН с Издателски център "Боян Пенев", Академичния кръг по Сравнително литературознание.
       С участието на доц. Рени Йотова и проф. Амелия Личева.
     На 19 декември 2013, четвъртък, от 16.00 часа в Конферентната зала на Софийския университет, вход откъм ул. Шипка.

•   Академичният кръг по сравнително литературознание предвижда да проведе научна конференция на тема:
                  Музиката преди всичко /… Останалото е литература
Вниманието на конференцията ще бъде насочено към различните аспекти на връзките на литературата с другите изкуства, към присъствието им в литературните творби. Сред разглежданите проблеми ще са:
- Общи идеи и търсения в произведения от различни изкуства
- Опити за въвеждане на музикални структури в литературата
- Представяне на други изкуства (живопис, музика, кино) в литературата; представяне на литературата в другите изкуства
…Предвиждаме конференцията да се проведе на 26 и 27 април в Софийския университет. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани на сайта на Академичния кръг и в сборник. Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията: Николай Аретов, Калин Михайлов, Витана Костадинова, Христо Манолакев на адрес calic.bg@gmail.com
Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 28 февруари 2013.

    На проведеното на 26 април 2012 г. Общо събрание на Академичния кръг по Сравнително литературозанние бяха избрани нови членове на Управителния съвет: доц. д-р Витана Костадинова, доц. д-р Калин Михайлов и доц. д-р Христо Манолакев.
     Досегашните членове на УС Светла Черпокова и Румяна Л. Станчева се оттеглиха от УС поради заминаване в чужбина, Антоанета Балчева - поради други ангажименти.
    На проведеното на 27 април 2011 г. Общо отчетно-изборно събрание на Академичния кръг по Сравнително литературознание беше избрано ново ръководство.
    За председател беше избран проф. дфн Николай Аретов.
    Членове на новия Управителен съвет са: доц. д-р Русана Бейлери, доц. д-р Светла Черпокова, доц. д-р Антоанета Балчева и досегашният председател проф. дфн Румяна Л. Станчева.


Академичният кръг по сравнително литературознание организира научна конференция на тема:
Опасни връзки / Престижни връзки

на 26 и 27 април 2012 г. от 9.00 до 18.00
Конферентната зала на Софийския университет

Като използва заглавието на класическия роман на Шодерло дьо Лакло, публикуван точно преди 230 години, вниманието на конференцията е насочено към два типа междутекстови връзки и аналогии. В едни случаи авторите се стремят да демонстрират близостта на своята творба с някоя авторитетна творба или образец; в други случаи следването на този образец е съзнателно маскирано от автора, тъй като той може да предполага, че разкриването на близостта с ценения от него автор или образец може да се окаже „опасно” в някакъв смисъл или в някакъв контекст. ••• Програма •••


h Доклади
изнесени на националната научна конференция

ПРЕВОДЪТ КАТО  РЕЦЕПЦИЯ
TRANSLATION AS  RECEPTION NATIONAL CONFERENCE English
организирана от Академичния кръг по Сравнително литературознание
заедно със Съюза на преводачите в България
на  14 и 15 януари 2011, петък и събота
в
Заседателната зала 1 на Ректората
     СУ „Св. Климент Охридски”

Николай Аретов. Преводите като проблем пред литературната история. Гледната точка на една “малка” литература.
Юлиан Жилиев. Рецепцията на Жак Превер у нас и вкусът на свободата.

Мая Горчева. Пенчо Славейков и популяризирането на българския фолклор на английски.
Дария Карапеткова. Габриеле Д’Анунцио на български език: специалните ефекти от едно литературно присъствие.
Йорданка Бибина. Българските преводи на Орхан Памук като културен трасфер.
Румяна Л. Станчева. Мигриращи личности в изкуствата: рецепция, адаптация, модернизъм.

Следва публикуването и на останалите доклади.


ПРОГРАМА

14 януари 2011 –  петък · 10.00 ч. Откриване на конференцията – Р. Л. Станчева, председател на АКСЛИТ
Встъпителни думи
Панайот Карагьозов, декан на ФСлФ
Емилия Стайчева, председател на СПБ

· 10.15 - 13.15 -  Сутрешно заседание
Модератор  – Клео Протохристова

10.15-10.45 Николай Аретов (Институт за литература). Преводите като проблем пред литературната история. Гледната точка на една “малка” литература.
10.45-11.15 Йонка Найденова  (Институт за литература).  Унгарската пуста в българските преводи на Шандор Петьофи.
11.15-11.45 Йорданка Бибина (Институт по балканистика). Българските преводи на Орхан Памук като културен трансфер.
11.45- 12.15 Кафе пауза
12.15-12.45 Ганчо Савов (София). Енергията на превода (Двама сръбски поети в интерпретацията на Първан Стефанов).
12.45-13.15  Русана Бейлери (СУ „Св. Климент Охридски”). За преводите и преводачите на албанска художествена литература на чужди езици.

13.15-14.30 - Обедна пауза

· 14.30 - 17.15Следобедно заседание
Модератор  – Николай Аретов

14.30-15.00 Лилия Кирова (Институт по балканистика). Модерност и рецепционни процеси в началото на ХХ век.
15.00-15.30 Румяна Л. Станчева (СУ „Св. Климент Охридски”). Своето, разказано за чужденци. Или за превода-адаптация днес.
15.30-16.00 Светла Черпокова (ПУ  „Паисий Хилендарски”). Променливата геометрия на смисъла при превод, като резултат от рецептивен дефицит.
16.00-16.15 Кафе пауза
16.15-16.45 Клео Протохристова (ПУ „Паисий Хилендарски”). За преводимостта на литературните заглавия.
16.45-17.15 Витана Костадинова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Филмовата адаптация на „Доводите на разума” (Persuasion) от 2007 г., като превод за аудиторията на 21-ви век.

· 17.15-18.30 – Отчетно-изборно събрание на АКСЛИТ
~
15 януари 2011 –  събота 

·  9.30-13.00 ч. - Сутрешно заседание
Модератор  -  Йорданка Бибина

9.30-10.00 Антоанета Балчева (Институт по балканистика). Рецепционни стратегии в словенската, хърватска и сръбска литератури през ХІХвек.
10.00-10.30 Любка Липчева-Пранджева (ПУ „Паисий Хилендарски”). Патриарха - между езика на превода и езика на критиката.
10.30-11.00 Юлиан Жилиев (София). Рецепцията на Жак Превер у нас и вкусът на свободата.
11.00-11.15 Кафе-пауза
110.15-11.45 Дария Карапеткова (СУ „Св. Климент Охридски”). Габриеле Д`Анунцио на български език: специалните ефекти от едно литературно присъствие.
11.45-12.15 Пенка Данова (Институт по балканистика). Превод и културноисторическо ситуиране на един текст: "Хроника на сем. Булгари" от Карфу (сл. 1677 г.)
12.15 – 12.45 Стефка Кожухарова (УНСС). Рецепцията на Федерико Гарсия Лорка в българската литературна периодика. 1944-1989.

12.45 Закриване на конференцията с чаша вино
~
Регламентът на конференцията включва 20 мин. за доклад и 10 мин. за обсъждане.

За контакт - доц. Русана Бейлери: rbeyleri@abv.bg

Организационен комитет: доц. Русана Бейлери, проф. Емилия Стайчева, гл. асист. Людмила Миндова, проф. Румяна Л. Станчева.

Публикации от колоквиуми, организирани от
 Академичния кръг по Сравнително литературознание или  в сътрудничество
 Publications from colloquia carried out by or with the support of
 Bulgarian Academic Circle of Comparative Literature (ACCL):
 • Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe Centrale et Orientale (XIX-e et XX-e siècles). Textes réunis par : Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin, Oguniana Hrissimova, Alexandre Kostov. Éditions académiques « Prof. Marin Drinov », Sofia, 2000.
 • La France, l’Europe et les Balkans : crises historiques et témoignages littéraires.Textes réunis par Roumiana L. Stantchéva, Alain Vuillemin, Oguniana Hrissimova, Jean-Pierre Arrignon. Éditions de l’Institut d’Études Balkaniques, Sofia et Artois Presses Université, Arras, 2002.
 • L’Europe, la France, les Balkans : Littératures balkaniques et littératures comparées. Textes réunis par Roumiana L. Stantchéva et Alain Vuillemin. Éditions de l’Institut d’Études Balkaniques, Sofia, Artois Presses Université, Arras, 2004.
 • Танцът в балканските литератури. [Danse in Balkan Literatures. Studies in Bulgarian with an Abstract in English] Студии. (На бълг. ез. с резюме на англ.) По идея на Н. Туртанска. Съставител  Р. Л. Станчева. Автори: А. Балчева, Г. Савов, Й. Бибина, Л. Миндова, Н. Трутанска, Н. Четин, Р. Л. Станчева, Р. Бейлери, С. Велкова. С., Изд. Балкани, 2004.
 • Traditionnel, Identité, Modernité dans les cultures du Sud-Est Européen: La littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX siècle.Textes réunis par Roumiana L. Stantchéva et Alain Vuillemin. Éditions de l’Institut d’Études Balkaniques, Sofia, Artois Presses Université, Arras, 2007.
 • В търсене на интердисциплинарност. Кръгла маса с модератор Николай Аретов, проведена на 4 декември 2008. http://calic-bg.biz.nf/index-act.html
 • Голямото вписване или Какво сравнява сравнителното литературознание? [The Blending of Literatures or What Comparative Literature Compares? Littératures intriquées ou Qu’est-ce que la Littérature Comparée compare? Bulgarian text, résumés - English / Français.] Съставител Румяна Л. Станчева. Автори: Клео Протохристова, Огнян Ковачев, Николай Аретов, Надя Данова, Румен Цонев, Надежда Драгова, Борис Минков, Светла Черпокова, Румяна Л. Станчева, Панайот Карагьозов,  Людмила Григорова, Дияна Николова, Павлин Стоянов, Антоанета Балчева, Лилия Кирова, Милена Кирова, Русана Бейлери, Йорданка Бибина, Йонка Найденова, Магда Карабелова, Рая Кунчева. София, Факултет по Славянски филологии при СУ „Св. Кл. Охридски”, Институт за литература при БАН, Академичен кръг по сравнително литературознание, 2009.
 • Мигриращи култури и социални практики. [Interdisciplinary colloquium Migration of cultures and significant social practices. Sofia, November 15th-16th, 2007] Сборник от интердисциплинарния и международен колоквиум, проведен в София, 15 и 16 ноември 2007 г.Под печат. [Forthcoming].
 • Едгар Алън По – маргинален и универсален. [International Conference. Edgar Alan Poe – Marginal and Universal]. Съвместно с Българската асоциация по американистика. 2009. Организационен комитет: доц. Огнян Ковачев и др. Под печат. [Forthcoming].


Bulgarian Academic Circlek
of Comparative Literature (ACCL)
www.calic-bg.biz.nf

NATIONAL CONFERENCE
TRANSLATION AS  RECEPTION

Sofia, January 14th and 15th 2011, Friday and Saturday
Conference Hall Nr 1, University of Sofia „St. Kliment Ohridski

ORGANIZED BY

The Academic Circle of Comparative Literature,
the Union of Bulgarian Translators (UBT)
and the Faculty of Slavic Studies, University of Sofia „St. Kliment Ohridski

 

Friday, January 14th
· 10.00 ч. Opening remarks – Roumiana L. Stantcheva, ACCL president
Conference welcome – Panayot Karagyozov, Dean of the Faculty of Slavic Studies and Emilia Staycheva, UBT president

· 10.15 - 13.15 -  Morning Session
Moderator  – Cleo Protokhristova

10.15-10.45 Nikolay Aretov (Institute for Literature). Translations as a Problem of the Literary History. The “Small” Literature’s Standpoint.
10.45-11.15 Yonka Naydenova  (Institute for Literature). The Hungarian Pusta in the Bulgarian Translations of Sándor Petofi.
11.15-11.45 Yordanka Bibina (Institute of Balkan Studies). The Bulgarian Translations of Orhan Pamuk as Cultural Transfer.
11.45- 12.15 Coffee Break
12.15-12.45 Gancho Savov (Sofia). The Energy of Translation (Two Serbian Poets in the Interpretation of Parvan Stefanov)
12.45-13.15  Russana Beyleri (University of Sofia „St. Kliment Ohridski”). Translations and Translators of the Albanian Literature into Foreign Languages.

13.15-14.30 – Lunch Break

· 14.30 - 17.15Afternoon Session
Moderator  – Nikolay Aretov

14.30-15.00 Lilia Kirova (Institute for Balkan Studies).Modernity and Reception processes at the Beginning of 20th Century.
15.00-15.30 Roumiana L. Stantcheva (University of Sofia „St. Kliment Ohridski”). One’s own Related for Foreigners. Or about the Translation-Adaptation Today.
15.30-16.00 Svetla Cherpokova (University of Plovdiv  „Paisii Hilendarski”). The Variable Geometry of Meaning in Translation as a Result of Reception Deficit.
16.00-16.15 Coffee Break
16.15-16.45 Cleo Protokhristova (University of Plovdiv  „Paisii Hilendarski”). On the Translatability of Literary Titles.
16.45-17.15 Vitana Kostadinova (University of Plovdiv  „Paisii Hilendarski”). The Movie Adaptation of “Persuasion”, 2007, as a Translation for the 21st Century’s Audience.

· 17.15-18.30 – Annual  meeting of the Academic Circle of Comparative Literature.

~

Saturday, January 15th  –  9.30-13.00
Moderator  -  Yordanka Bibina

9.30-10.00 Antoaneta Balcheva (Institute for Balkan Studies). Reception Strategies in the Slovenian, Croatian and Serbian Literatures in 19th century.
10.00-10.30 Ljubka Liptcheva-Prandjeva (University of Plovdiv  „Paisii Hilendarski”). The Patriarch – between the Language of Translation and of Literary Criticism.
10.30-11.00 Julian Zhiliev (София).  The Reception of Jacques Prévert in Bulgaria and the Savour of Freedom.
11.00-11.15 Cofee Break
110.15-11.45 Daria Karapetkova (University of Sofia „St. Kliment Ohridski”). Gabriele D'Annunzio in Bulgarian: the Special Effects of a Literary Presence.
11.45-12.15 Penka Danova (Institute for Balkan Studies). Translation and Cultural-Historical Location of a Text: The Chronicle of the Bulgari Family from the Island of Corfu (after 1677).
12.15 – 12.45 Stefka Kozhuharova (UNWE, Sofia). The Reception of Federico García Lorca  in the Bulgarian Literary Periodicals between 1944-1989.

12.45 Conference wrap-up with a glass of wine.

Contact person: Roussana Beyleri: rbeyleri@abv.bg
Organizing committee: prof. assoc. d-r Russana Beyleri, prof. dr. sc. Emilia Staytscheva, assist. prof. d-r Ludmila Mindova, prof. assoc. dr. sc. Roumiana L. Stantcheva.


 


...............

                        English Dear Colleague,
                                       
the Academic Circle for Comparative Literature together with
the Bulgarian American Studies Association
organizes an International Conference  

Edgar Alan Poe – marginal and universal

hosted by the Sofia University “St. Kliment Ohridski” on 30 and 31 October 2009.

In 2009 we celebrate the bicentennial of E. A. Poe and mark 160 years since his death. His life and literary legacy have never stopped to attract generations of readers, scholars and writers. Many authors in various arts have taken their inspiration from his works. Legends about his life and death, interspersed with enigmas, are still afloat today, which seems to be one of the reasons why Poe’s personality and creations have fallen victim to slight and underestimation time and again.
Having lived and worked far away from the European literary canon, this powerful reformer of literature fell within the margins of his native literary canon; nevertheless he crossed many other borders. The most universal of the American nineteenth-century writers, he has been recreated by the European imagination of Baudelaire, Mallarmé, Manet, Conan Doyle, Doré, Debussy, including also the Bulgarian one  of Teodor Trayanov, Debelyanov, Georgi Mihaylov, etc. “Poe is thus, in every sense, a writer of limits,” writes Tzvetan Todorov; therefore “his production is necessarily marginal. Fortunately, in every age there are readers who prefer the margins to the center.”  

Possible thematic fields: 

 • Edgar Alan Poe – founder of genres and aesthetic models in modern literature: science fiction, fantasy, detective stories;
 • “(N)ever more” – Edgar Poe’s lyric poetry;
 • E. A. Poe – Gothic and Romantic;
 • “And much of Madness, and more of Sin,/ And Horror the soul of the plot” – pathologic, horrible and macabre in Poe’s tales;
 • “Born again” – philosophy, religion and esoterics in Poe’s writings;
 • Poe’s laughter – parody, carnivalesque, grotesque, and other aspects;
 • The Poetic Princ(ipl)e – critical and theoretical legacy;
 • Translations and reception of E. A. Poe in Europe and in Bulgaria;
 • Poe on screen – adaptations and films using motives from his works;
 • Poe’s plots, motives and characters in music, painting, theatre and other arts;
 • Secrets and enigmas in Poe’s life and works;
 • Edgar Alan Poe in twentieth century popular culture

 

The participation fee is 30 lv. for Bulgarian participants and 30 € for participants from abroad. The collected funds will be invested in the preparation and publishing of a conference volume.
no later than 15 April 2009to the chief coordinator Assoc. Prof. Ognyan Kovachev on e-mail address: poe_conference_2009@ymail.com or snail mail: Department of Slavic Philology, Sofia University St. Kliment Ohridski, Tzar Osvoboditel 15 Blvd., Sofia 1504, Bulgaria.

Organizing Committee:  
Assoc. Prof. Ognyan Kovachev, Assoc. Prof. Madeleine Danova, Prof. Nikolay Aretov, Assoc. Prof. Julia  Stefanova, Assoc. Prof. Roumiana L. Stantcheva (President of ACCL).


.


 

  Драги/а колега,

На 30 и 31 октомври 2009 г.
АКСЛИТ организира международна научна конференция,
която ще се проведе в СУ „Св. Климент Охридски”,
със съдействието на БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ПО АМЕРИКАНИСТИКА

на тема:
ЕДГАР АЛЪН ПО  –  МАРГИНАЛЕН И УНИВЕРСАЛЕН


Edgar Alan Poe – marginal and uni English
EDGAR ALLAN POE – MARGINAL ET UNI France

През 2009 година се навършват 200 години от рождението и 160 години от смъртта на Едгар Алън По. Неговата съдба и литературното му наследство привличат неспирно поколения читатели, изследователи и писатели. Произведенията му вдъхновяват мнозина творци в най-различни други изкуства. За живота му, изпъстрен със загадки, както и за неговата смърт, не престават да се носят легенди. Може би и поради тази тайнственост, личността и делото на По неведнъж стават жертва на пренебрежение и недооценяване.
Живял и творил далеч от европейските законодатели на литературата, този неин мощен преобразовател попада в маргиналията на родния си литературен канон, но пък прекосява много други граници. Най-универсалният американски писател на ХІХ век е досътворен от европейското въображение на Бодлер, Маларме, Мане, Конан Дойл, Доре, Дебюси, в това число и от българското – на Теодор Траянов, Дебелянов, Георги Михайлов и др. „И така, По във всеки смисъл е писател на границите” – пише Цветан Тодоров; затова „неговото творчество е по необходимост маргинално. За щастие във всяко време има читатели, които предпочитат маргиналиите пред центъра”.

Възможни тематични полета:  

 • Едгар Алън По – основоположник на жанрове и естетически модели в модерната литература: научна фантастика, фентъзи, детективски разкази;
 • “(N)ever more” – лириката на Едгар По;
 • Е. А. По – готически и романтически;
 • „... с Безумие, с Ужас, сюжета докрай да развий” – патологично, ужасно, макабрено в разказите на По;
 • „Роден отново” – философия, религия и езотерика в творчеството на По;
 • Смехът на По – пародийни, карнавални, гротескни и други аспекти;
 • Принц(ип)ът на поезията – критическо и теоретично наследство;
 • Преводи и рецепция на Е. А. По в Европа и в България;
 • Едгар По на екрана – адаптации и филми по мотиви от негови произведения;
 • Сюжети, мотиви и образи от По в музиката, живописта, театъра и други изкуства;
 • Тайни и загадки в живота и в произведенията на Е. А. По;
 • Едгар Алън По в популярната култура на ХХ век.

Таксата за участие е 30 лв. за български и 30 евро за чуждестранни участници. Събраните средства ще бъдат вложени в подготовката и отпечатването на сборник с материали от конференцията. Членовете на АКСЛИТ ще бъдат освободени от тази такса.
не по късно от 15 април 2009 г. до главния координатор доц. д-р Огнян Ковачев на адрес: poe_conference_2009@ymail.com или Факултет по Славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” №15, София 1504.

Организационен комитет: доц. Огнян Ковачев, доц. Мадлен Данова, ст. н. с. І ст. Николай Аретов, доц. Юлия Стефанова, проф. Румяна Л. Станчева (председател на АКСЛИТ).

• Опровергавам        (виж: rblog.biz.nf)
публикуваното твърдение на Комисията по досиетата за мое секретно сътрудничество с Външното разузнаване в 1989 г.
- Водя съдебни дела, за да бъда заличена от публикациите на Комисията.
- Обидно е, че не се уважава презумпцията за невиновност, дори при пълна липса на лично подписани документи. Че продължават да се тиражират безплодните усилия на ДС за отчитане на дейност чрез папки със служебни донесения и картончета, и дори безнаказаността, с която служител на ДС забравя да отбележи, че работата му по отношение на мен е прекратена.        
                    Румяна Л. Станчева


CALIC France ACCL English АКСЛИТ Академичният кръг по сравнително литературознание – AКСЛИТ
е сдружение с нестопанска цел, основано в София през 2001 г. от група научни работници, университетски преподаватели и литературни критици, работещи в областта на сравнителното литературознание.

 • АКСЛИТ е съорганизатор на международни българо-френски колоквиуми:

- Европа, Франция, Балканите. Балкански литератури и сравнително литературознание, който се проведе на 26 и 27 май 2001 с участието на учени от България, Франция, Румъния, Унгария и Великобритания, в сътрудничество с Института по балканистика при БАН и Университета на Артоа, Франция.

- Традиционното в модерните балкански идентичности: Литературата, изкуствата и интелектуалният живот през ХХ в., проведен на 1 и 2 октомври 2004 в София, с участието на учени от България, Франция, Румъния, Гърция, Португалия и Италия в сътрудничество с Института по балканистика при БАН, Университета на Артоа, Франция и Института по Югоизточно-европейски проучвания, Букурещ.

 • АКСЛИТ участва в работата на Комитета за проучване на Средна и Югоизточна Европа при Международната асоциация по сравнително литературознание
 • АКСЛИТ е член на Европейската мрежа по Сравнително литературознание

Публикации:

La France, l'Europe et les Balkans. Crises historiques et temoignages litteraires . Sofia, Arras, Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques, Artois Presses Universite, 2002. Ed.: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin, Oguniana Hrissimova, Jean-Pierre Arrignon.

L’Europe, la France, les Balkans: litteratures balkaniques et litteratures comparees. Sofia, Arras, Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques, Artois Presses Universite, 2004. Ed.: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin.

Танцът в балканските литератури. Студии. (На бълг. ез. с резюме на англ.) По идея на Н. Туртанска. Съставител Р. Л. Станчева. Автори: А. Балчева, Г. Савов, Й. Бибина, Л. Миндова, Н. Трутанска, Н. Четин, Р. Л. Станчева, Р. Бейлери, С. Велкова. С., Изд. Балкани, 2004.

« Traditionnel », Identite, Modernite dans les cultures de Sud-Est Europeen : La litterature, les arts et la vie intellectuelle au XX-e siecle (На френски и на английски език ). Под печат.

Сдружението си поставя за цел:

·  да подкрепя проучванията в областта на сравнителното литературознание

·  да подпомага научния обмен със сродни чуждестранни и международни организации

·  да работи за включване на български литературни произведения в международни проекти по сравнително литературознание

France  Le Cercle académique de littérature comparée – CALIC a ete fonde en 2001 par un groupe de chercheurs, d’universitaires et de critiques litteraires du domaine de la litterature comparee.

 • CALIC est co-organisateur de plusieurs colloques internationaux bulgare- francais:

- L’Europe, la France, les Balkans. Litteratures balkaniques et litteratures comparees qui a eu lieu le 26 et le 27 mai 2001, avec la participation de chercheurs et d’universitaires de Bulgarie, France, Roumanie, Hongrie et Grande Bretagne, en collaboration avec l’Institut d’Etudes balkaniques et l’Universite d’Artois.

- « Traditionnel », Identite. Modernite dans les cultures de Sud-est Europeen : La litterature, les arts et la vie intellectuelle au XX-e siecle qui s’etait deroule le 1 et 2 octobre 2004, a Sofia avec des participants de Bulgarie, France, Roumanie, Grece, Portugal, Italie, en collaboration avec l’Institut d’Etudes balkaniques, l’Universite d’Artois et l’Institut des Etudes Sud-est Europeennes de Bucarest.

 • CALIC participe aux activites du Comite de recherche sur les litteratures de l’Europe Centrale et Sud Orientale, aupres de Association Internationale de Litterature Comparee
 • CALIC est membre du Reseau Europeen d’Etudes Litteraires Comparees.

Publications:

La France, l'Europe et les Balkans. Crises historiques et temoignages litteraires . Sofia, Arras, Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques, Artois Presses Universite, 2002. Ed.: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin, Oguniana Hrissimova, Jean-Pierre Arrignon.

L’Europe, la France, les Balkans: litteratures balkaniques et litteratures comparees. Sofia, Arras, Editions de l'Institut d'Etudes Balkaniques, Artois Presses Universite, 2004. Ed.: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin.

La Danse dans les litteratures Balkaniques . Etudes litteraires (En Bulgare, avec un resume en Anglais). Auteurs: R. L. Stantcheva (ed.), N. Turtanska (ed.), A. Balcheva, R. Beylery, Y. Bibina, N. Cetin, L. Mindova, G. Savov, S. Velkova. Sofia, Ed. Balkani, 2004.

« Traditionnel », Identite, Modernite dans les cultures de Sud-Est Europeen : La litterature, les arts et la vie intellectuelle au XX-e siecle (En Francais et en Anglais), sous presse.

Objectifs de l’Association:

Travailler pour l’affirmation de la recherche dans le domaine de la litterature comparee en Bulgarie

S’efforcer a aider l’echange avec des organisations analogues a l’etranger

Faire des efforts pour introduire des ?uvres litteraires  bulgares dans les projets internationaux en litterature comparee.
   France Cher/e Collègue,

Les 30 et 31 octobre 2009
Le Cercle Académique de Littérature comparée organise le colloque international
EDGAR ALLAN POE – MARGINAL ET UNIVERSEL

qui va avoir lieu à l'Université de Sofia "St. Kliment Ohridski »
avec la co-participation de L'ASSOCIATION BULGARE D'ETUDES AMERICAINES

En 2009 se sont écoulés 200 ans depuis la naissance et 160 ans depuis la mort d'Edgar Allan Poe. Son sort et son oeuvre attirent sans trêve l'intérêt de plusieurs générations de lecteurs, de critiques littéraires et d'écrivains. Ses écrits inspirent la création de maints artistes dans différents arts. Pour sa vie, encadrée de mystère, ainsi que pour sa mort étrange ne cessent de se répandre des légendes incroyables. Ce côté mystérieux a peut-être été la cause pour laquelle Poe a tombé victime de l'inattention et de la sous-estimation.
Vivant loin des législateurs européens de la littérature, ce colosse des transformations tombe dans les lisières du canon littéraire qui lui est originaire, tout en traversant beaucoup d'autres frontières. L'écrivain américain le plus universel du XIXe siècle a été recréé par l'imaginaire européen de Baudelaire, Mallarmé, Manet, Conan Doyle, Doré, Debussy, y compris des bulgares : Théodore Trayanov, Débélyanov, Georgi Mikhaïlov etc. D'après Tzvetan Todorov, Poe est « dans tous les sens, un écrivain des limites », ce qui fait sa production « nécessairement marginale. » Mais « il reste heureusement, à toute époque, des lecteurs qui préfèrent les marges au centre. »
Champs thématiques à explorer: 

Edgar Allan Poe – fondateur de genres et de modèles esthétiques dans la littérature moderne : littérature fantastique, récits policiers;

"(N)ever more" – écrits lyriques de Edgar Poe;

Edgar Allan Poe - gothique et romantique;

" … et beaucoup de Folie, et plus encore de Péché, et d'Horreur, âme de l'intrigue" – pathologique, épouvantable, macabre dans les récits de Poe;

"Renaître" – philosophie, religion et ésotérisme dans l'œuvre de Poe;

Le rire de Poe – aspects parodiques, carnavalesques, grotesques etc.;

Le princ(ip)e de la poésie – héritage critique et théorique;

Traductions et réception de Poe en Europe et en Bulgarie;

Edgar Allan Poe à l'écran – adaptations et filmes sur des motifs de ses oeuvres;

Sujets, motifs, images de Poe dans la musique, les beaux arts, le théâtre etc.;

Secrets et énigmes dans la vie et les oeuvres de E. A. Poe;

Edgar Allan Poe dans la culture populaire du XXe siècle.

 

 

Taxe de participation 30 leva pour les participants bulgares et 30 euro pour les participants étrangers. Les fonds collectionnés seront versés dans les frais d'édition des actes de la conférence.
Les exposés seront d'une duré de 20 minutes. Vous êtes invités à envoyer votre proposition (titre et résumé jusqu'à 1800 signes) en bulgare, anglais ou français, jusqu'au 15 avril 2009 au coordonnateur principal, Mcf Hdr Ognyan Kovachev à l'adresse électronique : poe_conference_2009@ymail.com ou bien par la poste : Faculté de Philologies Slaves, Université de Sofia « St. Kliment Ohridski », 15 Boul. « Tzar Osvoboditel », Sofia 1504, Bulgarie.

Comité d'organisation : Mcf Hdr Ognyan Kovachev, Mcf Hdr Madeleine Danova, Prof. Nikolay Aretov, Mcf Hdr Julia Stefanova, Mcf Hdr Roumiana L. Stantcheva (Président du CALIC).