CURRICULUM VITAE        

g

 


Творческа автобиография

 

 • Име: Витана Василева Костадинова
 • Дата на раждане: 21.11.1970
 • Гражданство: българско
 • Адрес:

Университетски адрес:
Катедра Английска филология, ПУ „Паисий Хилендарски”, ул. „Цар Асен” 24, Пловдив 4000, България
Електронна поща: vitana@uni-plovdiv.bg

 • Образование:                  

Следдипломна квалификация (2001-2002): „Romanticism and the Forms of Modernity”, University of Glasgow.
Висше филологическо (1989-1994): специалност Български език и английски език, ПУ “Паисий Хилендарски”.
Средно (1985-1989): ЕСПУ с преподаване на западни езици „Георги Кирков”

 • СТЕПЕНИ:
 • Доктор,  СНС по Литературознание към ВАК (шифър 05.04.06);
 • M.Phil., University of Glasgow;
 • Магистър, ПУ “Паисий Хилендарски”.
 • Заемани длъжности:  в ПУ “Паисий Хилендарски”
 • 2006— Главен асистент в катедрата по Английска филология.
 • 2000—2006      Старши асистент в катедрата по Английска филология.
 • 1996—2000      Асистент в катедрата по Английски език и литература.
 • 1995—1996      Хоноруван преподавател по английски език във Филологически факултет.
 • Преподавателска работа и създадени теоретични курсове:
 • 2011                 Лекции по Английска литература за магистърска програма Английски език и методика.
 • 2009-2011         Избираема дисциплина „Превод и култура” за бакалаври.     
 • 2009-2011         Лекции по „История на английската литература: Романтизъм” за бакалаври.
 • 2003-2011         Семинари по „История на английската литература: Романтизъм” за бакалаври.
 • 1996-2011         Упражнения по практически английски език за специалисти.
 • 2004                 Спецкурс „Културна рецепция: създаване и усвояване на образи”.
 • 2003                 Спецкурс „Романтизъм и модерност”.
 • 1997-1999         Спецкурс “Съвременни литературни теории”.
 • 1995-1996    Упражнения по  английски език за филолози неспециалисти.
 • Изследователска дейност
 • 2010-2012         Част от екипа, който работи върху „Рецепцията на античната драма в България” – изследователски проект на СУ и ПУ, финансиран от МОН.
 • 2009-2011         Част от екипа, който работи върху „Рецепцията на Едип цар в България” – изследователски проект на ПУ.
 • 2005-2008         Част от екипа, който работи върху „Рецепцията на Шели в Европа” – етап от британския изследователски проект „Рецепцията на британски и ирландски автори в Европа”.
 • 2001-2005         Част от екипа, който работи върху „Рецепцията на Байрон в Европа” – етап от британския изследователски проект „Рецепцията на британски и ирландски автори в Европа”.
 • 2000-2002         “Български прочити на романтическото” – индивидуален изследователски проект към ПУ “Паисий Хилендарски”.
 • Спечелени стипендии
 • 2005 – стипендия за професионално развитие от Академичната програма на Отворено общество.
 • 2004 – стипендия за преподаване на Академичната програма на Отворено общество
 • 2003 – частична стипендия от организаторите на Втората международна студентска Байронова конференция за участие във форума в Месолонги, Гърция.
 • 2001 – стипендия за редовно обучение в програмата на Университета в Глазгоу, „Романтизмът и формите на модерността”, за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър по философия” (M.Phil.).
 • Участие в международни научни форуми
 • Август 2010. 10-та международна конференция на Европейското общество на англицистите в Торино, Италия. Доклад на тема “The Author as Hero: the Case of Byron”.
 • Септември 2009. 35-та международна Байронова конференция в Месолонги, Гърция. Доклад на тема “Byron in Comparative Literature Textbooks in Bulgaria”.

 

 • Юли 2008. 34-та международна Байронова конференция във Сейнт Андрюз. Доклад на тема “(Auto)-Occidental Attitudes and Byronic Irony”.
 • Юли 2007. 33-та международна Байронова конференция във Венеция, Италия. Доклад на тема “Mapping Out Cultural Identity and Exploring the Inner World of Otherness”.
 • Август 2006. Международна конференция на Европейското общество на англицистите. Доклад на тема: “Otherness Caught Up Between the Orient and the Occident”.
 • 2006, юни. 32-ра международна Байронова конференция в Париж, Франция. Доклад на тема: “Between Byronic and Baudelairean Correspondences, or a Glimpse of Cain in a Post-Romantic Mirror”.
 • Август 2005. 31-ва международна Байронова конференция в Дъблин, Ирландия. Доклад на тема: “Byron and Orientalism”.
 • Юли 2005. Бейлиъл колидж, Оксфорд. Доклад на тема: “Biographers as Mediators Between Self and Shelf”.
 • Април 2005. Белфаст. Доклад на тема: “Manfred in Bulgarian Contexts”.
 • Август 2004. 30-та международна Байронова конференция в Монктън, Канада. Доклад на тема: “The Rise of the Sublime and the Fall of History”.
 • Юни 2004. Абъристуид. Доклад на тема: “History and Subjective Time in Childe Harold’s Pilgrimage, Canto IV”.
 • Октомври 2003. 7-ма международна конференция на Българското дружество за британски изследвания в София. Доклад на тема: “Analytic Gaps and Romantic Spaces”.
 • Август 2003. 29-та международна Байронова конференция в Ливърпул, Великобритания. Доклад на тема: “Byron’s Afterlife – His Unstable Identity versus the Readers’ Expectations for Good Life”.
 • Юни 2003. 2-ра международна студентска Байронова конференция в Месолонги, Гърция. Доклад на тема: “Romantic Background in ‘The Isles of Greece’”.
 • Септември 2002. 28-ма международна Байронова конференция в Киото – Япония. Доклад на тема: “The Choice Between Doubt and Faith: Aspects of Cain’s Reception”.
 • Октомври 2001. 9-ти международен симпозиум на англицистите в Германия. Доклад на тема: Bulgarian Appropriations of the Romantic.
 • Август 2001. 27-ма международна Байронова конференция в Бостън / Ню Йорк / Делауеър – САЩ. Доклад на тема: “Byron in Bulgaria. Byron’s name: the unrecognized legacy of literary criticism”.
 • Членство в сдружения и организации:
 • Академичен кръг по сравнително литературознание, от 2011.
 • Британска асоциация по романтизъм, от 2006.
 • Международно Байроново общество, от 2001.
 • Българско дружество за британски изследвания – българска асоциация, член на Европейското общество за изучаване на английски, от 2000.
 • Съюз на учените в България, от 1999.
 • Избрани публикации:
 • Автор на „Байрон в български контекст: Следи по пясъка на времето”. Пловдив: Пигмалион, 2009.
 • Съредактор на сборника есета, Byron and the Isles of Imagination: A Romantic Chart.
 • “The East as an Island and Inspiration”. Byron and the Isles of Imagination, ред. Alistair Heys и Vitana Kostadinova. Пловдив: Контекст, 2009, с. 176-202.
 • “Meaningful Absences: Byron in Bulgaria”. Contexts, Subtexts, and Pretexts: Literary Translation in Eastern Europe. Ред. Brian James Briar. [под печат].
 • “Myth and Ideology: British Romanticism in Comparative Literature textbooks”. English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings. Ред. Suman Gupta и Milena Katsarska. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 2009, с. 283-296.
 • “Reception Across Borders”. Boundaries, Boundary-Crossing, Cross Boundary Transfer. Ред. Vladimir Trendafilov и Irena Vassileva, Благоевград, 2009, с. 155-170.
 •  “Shelley’s Heart of Hearts in Bulgaria”. The Reception of Shelley in Europe. Ред. Susanne Schmid и Michael Rossington, 2008, с. 247-257.
 • “Байроновият „Манфред” в български контекст.” В Литературна мисъл, 2008, 1, с. 161-185.
 • “Byronic Ambivalence in Childe Harold’s Pilgrimage IV”. The Byron Journal, т. 35, бр. 1, 2007, с. 11-18.
 •  „Западни визии”. В: Литературна мисъл. Кн.1, 2005, с.131-139.
 •  “The Rise of the Sublime and the Fall of History.” Избрани доклади от 30-тата международна Байронова конференция “Byron and the Romantic Sublime”. Revue de l’Université de Moncton, Moncton: University of Moncton Press, 2005, 189-202.
 • “Images of Byron in Bulgaria”. The Reception of Byron in Europe, том II: Northern, Central and Eastern Europe. Ред. Richard Cardwell. London and New York: Thoemmes Continuum, 2004, с. 353-364.
 •  “Romantic attitudes Towards Evil in Anticipation of Moral relativism.” Dialogues: American Studies in an International Context, Пловдив, 2002, с. 193-198.
 • “Byron in Bulgaria: The Unrecognised Legacy of Byron’s Name in Literary Criticism.” In: Societe Francaise des etudes Byroniennes. Bulletin de liaison, том viii, бр. 3, automne 2002, с. 113-123.
 •  “Images of America, or the American Presence in the Bulgarian Revival Period.” In: Danova M. (ed.) Essays in American Studies: Cross - Cultural Perspectives, Polis Publishers, Sofia, 2001, pp. 13-30.

 

Януари 2011, Пловдив                                                                    Витана Костадинова

 

 

 

 

                        
                                             CURRICULUM VITAE

 

 • Name: Vitana Vassileva Kostadinova
 • Date of birth: 21st November 1970.
 • Nationality: Bulgarian
 • Addresses:      

University address:Department of English, Paisii Hilendarski University of Plovdiv, 24 Tsar Assen Street, Plovdiv 4000, Bulgaria.
Email address: vitana@uni-plovdiv.bg  

 • Education:
  • University:
   • 2001—2002 Romanticism and the Forms of Modernity at the University of Glasgow, UK.
   • 1989—1994 Bulgarian and English Studies at the Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria.
  • High school: 1985—1989 English Language School, Plovdiv, Bulgaria.
 • Degrees:        

2008 – PhD in Literature (field code 05.04.06 – The literature of the peoples of Europe, America, Africa, Asia, and Australia; dissertation topic: The Reception of Byron in Bulgaria), from the Higher Education Research Assessment Board at the Council of Ministers in the Republic of Bulgaria.
2002 – M.Phil. in Romanticism and the Forms of Modernity, from the University of Glasgow, UK.
1994 – M.A. in Bulgarian and English Studies from the Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria.

 • Current academic position – Principal Lecturer in English at the English Department of the Paisii Hilendarski University of Plovdiv.
 • Teaching experience in academia:
  • Teaching English to BA and MA students at upper intermediate to proficiency levels.
  • Theoretical courses taught to English-major students at the Paisii Hilendarski University of Plovdiv, Bulgaria:
   • Core courses

2011 – lectures and seminars in British literaturefor MA students in English and Methodology.
2009 to present – lectures in British literature of the period of  Romanticismfor BA students.
2003 to present – seminars in British literature of the period of  Romanticismfor BA students.

   • Elective courses

2009-2011 – Translating Cultures
2004 – Cultural reception: creating and appropriating images
2003 – Romanticism and Modernity
1998 – Introduction into Literary Theories

 • Research projects – focusing on the social and historical influences on literary processes in connection with the reception of foreign literary figures or phenomena, and the construction of their Bulgarian images:
 • 2010-2012: on the team working on The Reception of Ancient Greek Drama in Bulgaria.
 • 2009-2010: on the team working on The Reception of Oedipus Rex in Bulgaria.
 • 2005-2008: on the team working on The Reception of Shelley in Europe with a contribution on the reception of Shelley in Bulgaria.
 • 2001 – 2005: on the team working on The Reception of Byron in Europe with a contribution on the images of Byron in Bulgaria.
 • Grants and Fellowships:
 • 2005 – Professional development grant by the Academic Fellowship Program of the Open Society Institute.
 • 2004 – Teaching fellowship by the Academic Fellowship Program of the Open Society Institute.
 • 2001 – Fellowship for full-time studies in the Romanticism and Forms of Modernity MPhil programme at the University of Glasgow.
 • Presentations at international conferences:
 • August 2010, Torino (Italy), 10th International ESSE Conference: “The Author as Hero: the Case of Byron”.
 • September 2009, Missolonghi (Greece), 35th International Byron Conference BYRON AND HISTORY: “Constructions of British Romanticism in Comparative Literature Textbooks in Bulgaria”
 • July 2008, St. Andrews (UK), 34th International Byron Conference SERIOUS LAUGHTER: “(Auto)-Occidental Attitudes and Byronic Irony”.
 • July 2007, Venice (Italy), 33rd International Byron Conference BYRON AND IDENTITY: “Romantic Identities and Creative Appropriation”.
 • August 2006, London (UK), ESSE-8: “Otherness Caught Up Between the Orient and the Occident”.
 • June 2006, Paris (France), 32nd International Byron Conference CORRESPONDECES: “Between Byronic and Baudelairean Correspondences, or a Glimpse of Cain in a Post-Romantic Mirror”.
 • August 2005, Dublin (Ireland), 31st International Byron Conference THE GREENEST ISLE OF MY IMAGINATION: “Byron and Orientalism”.
 • July 2005, Oxford (UK), THE ARTIST UNDER CONSTRUCTION: FROM SELF TO SHELF: “Biographers as Mediators Between Self and Shelf”.
 • April 2005, Belfast (UK), BETWIXT AND BETWEEN: PLACE AND CULTURAL TRANSLATION: “Manfred in Bulgarian Contexts”.
 • August 2004, Moncton (Canada), 30th International Byron Conference BYRON AND THE SUBLIME: “The Rise of the Sublime and the Fall of History”.
 • June 2004, Aberystwyth (UK), ROMANTICISM, HISTORY, HISTORICISM: “History and Subjective Time in Childe Harold’s Pilgrimage, Canto IV”.
 • August 2003, Liverpool (UK), 29th International Byron Conference BYRON AND THE GOOD LIFE: “Byron’s Afterlife – Identity and Readers”.
 • June, 2003, Missolonghi (Greece), 2nd International Students’ Byron Conference: “Romantic Background in ‘The Isles of Greece’”.
 • August 2002, Kyoto (Japan), 28th International Byron Conference BYRON THE TRAVELLER: “The Choice Between Doubt and Faith: Aspects of Cain’s Reception”.
 • October 2001, Grimma (Germany), 9th International Symposium of the Society for English  Romanticism Alternative Romanticisms: Exploring Romantic Locations and Genres: “Bulgarian Appropriations of the Romantic”.
 • August 2001, Boston / NY / University of Delaware (USA), 27th International Byron Conference BYRON: HERITAGE AND LEGACY: “Byron’s Name: the Unrecognised Legacy of Literary Criticism”.
 • Memberships:
  • Academic Circle of Comparative Literature, since 2011.
  • British Association for Romantic Studies, since 2006.
  • International Byron Society, since 2001.
  • Bulgarian Society of British Studies – the Bulgarian national association which is a member of ESSE, since 2000.
  • The Union of Scholars in Bulgaria, since 1999.
 • Major publications:
 • Byron in Bulgarian Context: Footprints on the Sands of Time. Plovdiv: Pygmalion, 2009. [a monograph in Bulgarian]
 • Co-editor of Byron and the Isles of Imagination: A Romantic Chart. Plovdiv: Context, 2009. [a collection of essays]
 • “The East as an Island and Inspiration”. In Byron and the Isles of Imagination, eds. Alistair Heys and Vitana Kostadinova. Plovdiv: Context Press, 2009, pp. 176-202.
 • “Meaningful Absences: Byron in Bulgaria”. In Contexts, Subtexts, and Pretexts: Literary Translation in Eastern Europe. Ed. Brian James Briar. At John Benjamins [forthcoming].
 • “Myth and Ideology: British Romanticism in Comparative Literature textbooks”. English Studies On This Side: Post-2007 Reckonings. Eds. Suman Gupta and Milena Katsarska. Plovdiv: Plovdiv University Press, 2009, pp. 283-296.
 • “Reception Across Borders”. In Boundaries, Boundary-Crossing, Cross Boundary Transfer [Proceedings of the 2007 BSBS and BASA Annual Conference South-Western University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria, 9-12 November 2007]. Eds. Vladimir Trendafilov and Irena Vassileva, Blagoevgrad, 2009, pp. 155-170.
 •  “Shelley’s Heart of Hearts in Bulgaria”. In The Reception of Shelley in Europe, eds. Susanne Schmid and Michael Rossington, 2008, pp. 247-257.
 • “Byron’s Manfred in Bulgarian Context.” In Literaturna missal, 2008, no 1, pp. 161-185. [in Bulgarian]
 • “Byronic Ambivalence in Childe Harold’s Pilgrimage IV”. In: The Byron Journal, vol. 35, no 1, 2007, pp. 11-18.
 •  “Western Visions”. In Literaturna missal, No 1, 2005, pp. 131-139. [in Bulgarian]
 •  “The Rise of the Sublime and the Fall of History.” Selected Proceedings of the 30th International Byron Conference “Byron and the Romantic Sublime”. In Revue de l’Université de Moncton, Moncton: University of Moncton Press, 2005, 189-202.
 • “Images of Byron in Bulgaria”. In: Cardwell, Richard (ed.) The Reception of Byron in Europe, vol. II: Northern, Central and Eastern Europe, London and New York: Thoemmes Continuum, 2004, pp. 353-364.
 •  “Romantic attitudes Towards Evil in Anticipation of Moral relativism.“ In Dialogues: American Studies in an International Context, Conference proceedings, Plovdiv, 2002, pp. 193-198.
 • “Byron in Bulgaria: The Unrecognised Legacy of Byron’s Name in Literary Criticism.” In: Societe Francaise des etudes Byroniennes. Bulletin de liaison, vol viii, No 3, automne 2002, pp. 113-123.
 •  “Images of America, or the American Presence in the Bulgarian Revival Period.” In: Danova M. (ed.) Essays in American Studies: Cross - Cultural Perspectives, Polis Publishers, Sofia, 2001, pp. 13-30.

 

January 2011, Plovdiv                                                       Vitana Kostadinova                                                                                                             

 

 

 

 

 

       
Академичен кръг по сравнително литературознание – АКСЛИТ, София-1000, ул. Ю.Венелин, 24 -А, тел.: 981-26-46
Cercle academique de litterature comparee – CALIC,
Bulgarie,  Sofia – 1000,  rue U. Venelin, 24 - A,  tеl.:00-359-2-981-26-46
The Academic Circle of Comparative Literature – ACCL
, Bulgaria, Sofia – 1000, Street Venelin, 24 - A, tel.: 00-359-2-981-26-46, e-mail: calic.bg@europe.com

Copyright 2002-2011   ©    Design by Slancev, Sofia, Bulgaria