CURRICULUM VITAE        

g

 

на доц. дфн Румяна Лъчезарова Станчева

Е-mail: R.L.Stantcheva@gmail.com

Образование:

2010 – Доктор на филологическите науки (дфн) с дисертация на тема: "Сравнително литературознание и балканистика. По материали на румънската, френската и българската литература на модернизма".
1979 - "Кандидат на филологическите науки", приравнено с "Доктор" в областта на литературната балканистика - дисертация на тема "Тенденции в румънска драматургия на съвременна тема след 1944 година".
1975 – Редовен докторант по румънска литература, балканистика и сравнително литературознание в Института за балканистика при БАН.
1974 – дипломиране, висше образование по Френска филология в СУ "Св. Климeнт Охридски" ( с дипломна работа "Идеите на Виктор Юго в стихосбирката му "Ужасната година"), с втора специалност английски език. Факултативно завършва румънски език и култура в лектората към СУ.
1969 – завършва средно образование – 39-то СПУ, София.

Професионално развитие:

 • 2007 – доцент в СУ „Св. Кл. Охридски”, специалност Балканистика при Факултета по Славянски филологии.
 • 1996 – хабилитация - ст.н.с.ІІст. по сравнително балканско литературознание в Института за балканистика при БАН, с труда „Модерната румънска поезия в български прочит”, издаден в книга.
 • 1982 – 1996 – н. с. І ст.
 • 1979 – 1982 – н. с. ІІ ст.

Преподавателска работа:

 • От 1986 – хоноруван преподавател (от 2007 - гост) по Нова румънска литература в СУ “Климент Охридски” в Катедра по романски филологии – лекции на румънски език.
 • 1987 – 1990 – лектор по Български език и литература в Букурещкия университет - Румъния.
 • 1994 – кратък курс лекции по Нова румънска литература за студенти от Американския университет в Благоевград, на английски език.
 • 1995 и 1996 – курс лекции по Нова румънска литература за студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски”.
 • От 1997 - 2007 (без 2000 и 2005) – “гост-преподавател” по Сравнително литературознание за по един месец в Университета на Артоа, Франция.
 • От 1997- 2007– хоноруван преподавател (от 2007 – редовен доцент) по Сравнително балканско литературознание и по Нова румънска литература, специалност Балканистика в СУ “Св. Климент Охридски”.
 • 2002, 2003, 2004 е поканена да изнесе отделни лекции в Новата Сорбона (Париж 3) по История на модерната румънска литература и проблемите на културната идентичност, както и за Румънското литературно дисиденство – за студенти от магистратура при катедра Европеистика.
 • От 2005 - 2008 – хоноруван преподавател по Сравнително балканско литературознание във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, специалност Балканистика.
 • Ръководител на 6 докторанти (3 души в Института по балканистика, от които двама защитили, единият в съвместно научно ръководство (Co-tutelle) с Университета на Артоа, Франция), в СУ „Св. Кл.Охридски” (2), във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”(един човек с вече защитена дисертация) .
 • Рецензент на докторски дисертации: във Франция (Institut supérieur d’interprétation et de traduction, 2001), в България (СНС по литературознание, 2004 и 2005), на магистърски тези – Университет на Артоа и СУ „Св. Климент Охридски”, на докторати в съвместно българо-френско научно ръководство (2007 и 2008).

Научно-организационна дейност:

 • от 1993 – участие в българо-австрийския проект с Института за литература при  БАН и СПБ: “Рецепция на европейските литератури в България. ХІХ – ХХ век.” като член на Общата редколегия, съставител и редактор на Т. 6/ ч. 2 - Балканските неславянски литератури и автор на статии за румънската, френска и белгийска литература в превод на български.
 • 1997-2008 – инициатор и отговорник от българска страна за Проекта „Балканистика и сравнително литературознание”, съвместно с Университета  на Артоа, Франция, както и за сътрудничеството по Рамков договор между БАН и Университета на Артоа, по който са осъществени 6 международни колоквиума и публикации на докладите.
 • 1997 – един от инициаторите и от авторите по проекта „Българска литература на френски език. Библиографски опис. LIBUL” – издаден през 2004 г.
 • 2003-2005 – партньор в Европейската научна мрежа  ACUME – European Thematic Network Cultural memory in European countries, ръководен от Университета в Болоня, Италия.
 • 2005-2006 – ръководител от българска страна на българо-френския проект по програма Рила - EGIDE за мобилност на учени и докторанти: „Забравеното и забраненото. Социална и политическа идентичност в Югоизточна Европа през ХІХ- ХХ в. (Румъния, Гърция, България)”.
 • 2005-2007 – ръководител на българо-румънския проект „Интелектуалният живот и реформирането на модерната политическа класа в Югоизточна Европа, ХІХ-ХХ в.”, съвместно с Института по югоизточноевропейски проучвания, Букурещ.
 • 2007 – 2009 – партньор в Европейската научна мрежа  ACUME 2– European Thematic Network – Interfacing Sciences, Literature and Humanities, ръководен от Университета в Болоня, Италия.
 • 2009 - ръководител на проекта на тема: Интердисциплинарни аспекти на балканистиката. Методологическо и информационно осигуряване. Научноизследователски сектор СУ „Св. Кл. Охридски”.
 • 2009 - координатор от българска страна и представител в Съвета на преподавателите на DESE(европейски докторат „Литературите на обединена Европа”).

Член на научни съвети, професионални сдружения и ред-колегии:

1987 – член на Съюза на преводачите в България (с преводи на поезия и проза от френски и от румънски език)
1990 – избрана в Mеждународната редколегия на румънското списание по балканистика  RevuedesEtudesSud-EstEuropéennes .
1998 –  член на Mеждународния консултативен комитет на сп. NewInternationalJournalofRumanianStudies, Румъния, Холандия.
2001 – инициатор за основаването и първи Председател на Академичния кръг по сравнително литературознание, АКСЛИТ/CALIC, сдружение членуващо в Международната асоциация по сравнително литературознание AILC/ICLA.
2004 – 2007 - член на Научния съвет на Института по балканистика при БАН.
2005 – член на Научния съвет на сп. NouvellesEtudesFrancophones (NEF) на Международния съвет по изследванията на франкофонията, САЩ.
2005 - Член на Научния съвет на Обществото за проучването на теорията и практиката на превода (SEPTET), Страсбург.
2005 – Почетен член на международната Културната и литературна асоциация „Тристан Цара”, Мойнещ, Румъния.
2007 – член на Проблемния съвет по Културно-историческо наследство и национална идентичност при БАН.
2009 – член на Научния съвет и на Редакционната колегия на списанието по сравнително литературознание RiLUnE (RevuedesLittératuresdelUnionEuropénne), Болоня, Италия, издавано в печатен вид и по интернет: http://www.rilune.org/partenaires.htm

Награди:

2002 – Доктор Хонорис Кауза на Университета на Артоа, Франция.
2004 – Кавалер на френския „Орден на Академичните палми”.
2006 – Награда на Съюза на преводачите в България за изданието (подбор, предговор, превод) : Ана Бландиана. Коридори с огледала. Поезия и есета. С., Изд. Балкани, 2006.

Участия с доклади в конгреси и колоквиуми

 1. Участие с доклад в научната конференция „Преводът като рецепция”, 14-15 януари 2011, организирана от Академичния кръг по сравнително литературознание, с доклад на тема: Своето, разказано за чужденци. Или за преводът-адаптация днес.
 2. Участие с доклад в Научната среща „Културно и езиково многообразие”, по проект „Среща на култури между редовете”, по програма „Култура” на ЕС, 19 януари 2011 г., София НДК, с доклад: „Общи социо-културни явления в модерните литератури при тоталитаризма.”
 3. Участие с доклад в международна сесия на Докторантско училище при Факултет по литература на Букурещкия университет, 29-30 май 2009.
 4. Международна конференция на ФСлФ при СУ: „Преходи и граници”, 18-19 май 2009.
 5. International conference The New Imagined Communities: Identity Build-up in Eastern and South Eastern Europe, organized jointly by the Institute of World Literature of Slovak Academy of Sciences, Bratislava and The ICLA Research Commitee on Eastern and South Eastern Europe. Bratislava, Slovakia, May the 14th - May the 15th 2009.
 6. Национална конференция Локални светове, глобални предизвикателства, 19 и 20 май 2008, СУ „Св. Кл. Охридски”, ФСлФ.
 7. Colloque international « Le dialogue des cultures chez les écrivains balkaniques d’expression française », Bucarest, Université « Spiru Haret », 7-8 novembre 2008.
 8. Colloque international « Relations Gréco-bulgares à l’ère de la formation des identités nationales ». Athènes, FNRS, 2-4 octobre 2008.
 9. Colloque international « Actualité de l’Héritage des « Lumières » en Europe », 17 et 18 mars 2008, Université d’Artois, France.
 10. Кръгла маса на тема В търсене на интердисциплинарност, 4 декември 2008, организиран от  Академичния кръг по сравнително литературознание.
 11. Colloque international « Literaturile nationale în epoca globalizarii. Problema canonului », Universitatea din Bucuresti, Centrul de cercetare „Tudor Vianu” – Proiectul LIRCO, 31 octombrie – 1 noiembrie 2008.
 12. Deuxième Congrès du Réseau Européen d’Etudes Littéraires Comparées « Fortunes et infortunes des genres littéraires en Europe », 6-7-8- septembre 2007, Clermont- Ferrand, France.
 13. Интердисциплинарен колоквиум Мигриращи култури и социални практики. София, 15-16 ноември 2007, организиран от  Академичния кръг по сравнително литературознание.
 14. Интердисциплинарна конференция „Местата на всекидневието и градското  пространство в Югоизточна Европа”, Институт по балканистика при БАН, 30-31 май 2007.
 15. Colloque international, multilatéral et francophone « Identité et révolte dans l’art, la littérature, le droit et l’histoire en Bulgarie, en Roumanie et en Europe Centrale et Orientale entre 1947 et 1989 », Université d’Artois, 3-4 mai 2007.
 16. ACUME2 Interfacing Sciences, Literature and Humanities.– General meeting – 16-18 march 2007, Bertinoro-Centro Residenziale Universitario, Italy.
 17. Colloque international de la Sorbonne Nouvelle « Nouveaux visages de la francophonie en Europe », 30 novembre - 1 décembre 2006,  l’Université de Paris III.
 18. ENTP ACUME 2. Interfacing Sciences, Literature and Humanities. Brainstorming. Villa Vigoni, 26-28 November 2006, Italy.
 19. Научен колоквиум „Какво сравнява Сравнителното литературознание?   Терминологични и методологически аспекти.”- 16 -17 ноември 2006, организиран от  Академичния кръг по сравнително литературознание по инициатива на Р.Л.Станчева, в сътрудничество с Института по  балканистика и Института по литература при БАН, СУ „Св. Кл. Охридски” и ПУ  „Паисий Хилендарски”, София.
 20. National Building and the Break up of the Empire: Balkan Literatures in the Era of   Nationalism- 6-7 October 2006, Bilgi University, Istanbul.
 21. An International Symposium on Cultural Memory in the Arts and Social Sciences. “Constructionя of Mediterranean Nostalgia” – 3-5 March 2005, University of Athens,  The Network on Cultural Memory in Europe, York University, Canadian Institute in Greece, University of Michigan, Athens, Greece.
 22. Journée d’Etudes sur « L’Oublié et l’interdit: la littérature de résilience dans les pays du sud-est européen » - 23 mars 2005, Université d’Artois. France.
 23. Международен колоквиум  „Оксидентализмът или (тенденциозните) „източни” представи за Запада - 4-5 mai 2005, Българско общество за проучване на ХVІІІ век, Център за академични изследвания, СУ „Св.Кл. Охридски”, София.
 24. Колоквиум „България, Балканите и Европа: регионални измерения на европейската култура. 18 – 20 май 2005, София, Институт по балканистика.
 25. Colloque international « Representing the Empire: The Image of the Ottoman Empire in East-European Literatures.”, 9-11 June 2005, New Europe College, AILC, Bucarest, Roumanie.
 26. Colloque bilatéral de la Commission Bulgare-Roumaine d’Histoire – 28-30 septembre 2005, Institut d’Etudes balkaniques, Sofia, Bulgarie.
 27. Workshop « Canon Formation and Canon Teaching » - 1-2 October 2005, Southeast European Academic League (SEAL). Sofia, Bulgarie.
 28. Интердисциплинален колоквиум „Кафене Европа”, 1-2 декември 2005, София, Институт по балканистика.
 29. Colloque international, bulgare-français « Traditionnel », Identité, Modernité dans les cultures du Sud-Est Européen : La littérature, les arts et la vie intellectuelle au XXe siècle. (Р.Л.Станчева – отговорник от българска страна):  1 et 2 octobre 2004, Institut d’Etudes Balkaniques, Académie des Sciences de Bulgarie, Sofia, Bulgarie.
 30. Colloque international « Modernité, mode d’emploi » - 2 avril 2004, Université de Paris XII – Val de Marne, Paris, France.
 31. « Cultural Memory in Geographical Peripheral Europeans Countries” – 7-9 may 2004, University of Malta, ACUME, Valetta, Malta.
 32. „Цветан Тодоров. Теоретик и хуманист” - 10-11 декември 2004, СУ „Св.Кл. Охридски”, София.
 33. 18-e Congrès mondial du Conseil International d’Etudes Francophones – 19 juin – 27 juin 2004, Université de Liège, Liège, Belgique.
 34.  „Под знака на европейските културни диалози” – международна конференция в памет на проф. Боян Ничев – 1-2- декември 2004, Институт за литература, БАН.
 35. Colloque international « Transferts culturels / osmoses, divergences et convergences dans les traditions  et les canons littéraires et dramatiques du Sud-Est européen (XVIIIe – XXe siècles) – 31 octobre- 1 novembre  2003, Université d’Athènes – Département d’Etudes Théâtrales, Institut de Recherches Néohelléniques – FNRS,  Athènes, Grèce.
 36. Международна интердисципринална научна конференция „Балканските идентичности в българската култура”/ « Identités balkaniques dans la culture bulgare » - 26-27 юни 2003, Институт за литература, БАН.
 37. « Memories and Representations of Wars: Comparing WW1 and WW2 » - 19-20 September 2003, ACUME – European Thematic Network Cultural Memory in European Countries, University of Bologna, Bologna, Italy.
 38. Международен колоквиум „Вербална и паравербална комуникация” - 24-25 октомври 2003, СУ „Св.Кл. Охридски”, София.
 39. « La Francophonie : espace ou frontière » - Journées de la francophonie, VIIIe édition, 20-23 mars 2002, Université d’Artois, Université « Al. I. Cuza », Iasi, Roumanie.
 40. « (Multiple) Europe : Multiple Identity, Multiple Modernity » - 29-31 May 2002, New Europe College, Faculty of Letters, AILC, Bucarest, Roumanie.
 41. Colloque international «  L’Europe, la France, les Balkans : littératures balkaniques et littératures comparées » (Р.Л.Станчева – отговорник от българска страна): 26-27 mai 2001, Institut d’Etudes Balkaniques, Académie des Sciences de Bulgarie. Sofia, Bulgarie.
 42. Rencontre de travail « Tendances actuelles de la Littérature Comparée dans le Sud-Est de l’Europe. » - 3-4 septembre 2001, Institut de Recherches Néohelléniques, Fondation Nationale de la Recherche Scientifique, Athènes. Grèce.
 43. Colloque international « La France, l’Europe et les Balkans. Crises historiques et témoignages littéraires » (Р.Л.Станчева – отговорник от българска страна): 22-23 septembre 2000, Institut d’Etudes Balkaniques, Université d’Artois, Arras - Paris, France.
 44. VIII-e Congrès International d’Etudes Sud-Est européennes - 24-28 août 1999, AIESEE, Bucarest, Roumanie.
 45. Colloque Bulgare-Français « Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe centrale et orientale » (Р.Л.Станчева – отговорник от българска страна): - 3-4 mai 1999, Institut d’Etudes Balkaniques, Académie des Sciences de Bulgarie, Université d’Artois, Sofia, Bulgarie.
 46. Colocviu international “Cultura româna în lumea contemporana” – 31 mai- 5 iunie 1998, Universitatea din Bucuresti, Uniunea Scriitorilor, Brasov, Romania.
 47. Международна научна конференция „Ролята на балканския писател в културния живот” – 20-22 ноеври 1995, Институт по балканистика, БАН.
 48. І-ви Романистичко-балканистички средби – во чест на Божидар Настев –  27-29 април 1995, Универдитет „Свети Кирил и Методиj” – Скопjе, Република Македониjа.
 49.  “La modernisation des sociétés sud-est européennes (début du 19e s. - fin du 20e s.) » – 30 avril - 1er mai 1993, Institut d’Etudes Sud-Est Europénnes, Bucarest.
 50.  « Fragen der kulturellen Identität : Europe und die rumänische Kultur » - 23-25 octobre 1990, Académie Roumaine, Friedrich Ebert Stiftung, Bucarest, Roumanie.
 51. Quatrième Symposium Bulgare-Roumain (linguistique, littérature, études de folklore) – 11-16 septembre 1985, Université de Sofia « St. Clément d’Ohrid », Sofia, Bulgarie.
 52. Трета национална школа на младите историци „България и европейската цивилизация” – 6-12 юни 1982, Единен център за история – БАН, Приморско.
 53. Първи международен конгрес по българистика – 1981, СУ „Св.Кл. Охридски”, БАН, София.
 54. Втори българо-румънски симпозиум – 11-15 септемвпри 1980, СУ „Климент Охридски”.
 55. Colloque “Littérature et histoire au XIXe siècle dans l’Europe du sud-est”, Bucarest, les 21-23 septembre 1978.

СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ
на доц. дфн Румяна Л. Станчева
І. Монографии и глави от монографии

а) в България
 1. Модерната румънска поезия в български прочит. (Монографично изследване). София, Инфопрес, 1994, 204 с.
 2. Румъния – на една ръка разстояние. (В съавторство с Антонина Кузманова и Василка Алексова. Автор на частта “Румънската култура”. София, Изд. “Отворено общество”, 1999, 216 с., с.135-199.
 3. Преводна рецепция на европейските литератури в България. Том 6. Балкански литератури. Съставител в съавторство на втора част, автор на Въведение (на бълг. и на англ.), автор на част от статиите. София, Акад. Изд. „Марин Дринов”, 2004, 712 с, с. 329-678.
 4. Танцът в балканските литератури. Студии. Съставител, автор на предговора, автор на част от студиите. С., Изд. Балкани, 2004, 223 с.
 5. Среща в прочита. Европейско сравнително литературознание и балканистика. (Монографично изследване). София, Изд. Балкани, 2010, под печат, 250 с.
              б) в чужбина
 6. В съавторство с:  Alain Vuillemin. LubomirGuentchev, lepoèteinterdit. III. Les Traductions. p. 79-125.) Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter, 2006, 212 p.

  ІІ. Критически и преводни издания
     а) в България
 7. Лучиан Блага. Неподозирани стъпала. Предговор и превод на част  от стихотворенията от Румяна Л. Станчева.С., НК, 1985.
 8. Ана Бландиана. Сън в съня. Подбор и поетичен превод на стихосбирката Румяна Л. Станчева. С., НК, 1986, 119 с.
 9. Джордже Калинеску. Клетият Йоаниде. Роман. Предговор и редактор Румяна Л. Станчева. С., НК, 1986.
 10. Ливиу Ребряну. Йон. Гората на обесените. Романи. Предговор Румяна Л. Станчева. С., НК, 1987.
 11. Виктор Юго. Избрани творби. Том 7, (Поезия). Превод на част от стихотворенията - Румяна Л. Станчева. С., НК, 1990.
 12. Ана Бландиана. Чекмеджето с аплодисменти. Предговор и превод на романа - Румяна Л. Станчева. Библиотека ДАР. Източноевропейски писатели дисиденти. С., НДФ “13 века България”, 1999, 441 с.
 13. Жак Превер. Как да нарисуваш птица. Двуезична стихосбирка. Превод на част от стиховете – Румяна Л. Станчева. С., Колибри, 2000.
 14. Кипарисът. Антология на кипърски новели. Превод от румънски - Румяна Л. Станчева. С., Слънце, 2004, 424 с.
 15. Габриела Адамещяну. Пресрещане. Роман. Превод от румънски и послеслов - Румяна Л. Станчева . С., Изд. Панорама, 2005, 276 с.
 16. Ана Бландиана. Коридори с огледала. Сб. Поезия и есета. Съставителство, превод от румънски и предговор - Румяна Л. Станчева. С., Изд. Балкани, 2005, 312 с.
 17. Габриела Адамещяну. Изгубената сутрин. Роман. Превод в съавторство (с В. Алексова ) – Румяна Л. Станчева. С., Изд. Балкани, 2006, 598 с.
 18. Габриела Адамещяну. Все същият път, ден след ден. Роман. Превод. София, Изд. Балкани, 2007, 387 с.
 19. Александру Мушина. Писмата на един гъсок. (Епистоли от Бани Оланещ). Роман. Превод. София, Изд. Балкани, 2009, 210 с.
 20. Думитру Цепеняг. Красивата румънка. Роман. Превод. София, Изд. Балкани, 2010, 224 с.
 21. Ана Бландиада. Отлив на смисъла. Нови стихотворения. Превод. София, Изд. Балкани, 2010, 140 с.
     б) в чужбина
 22. Ana Blandiana. Sertarul cu aplauze. Editie a III-a. Cu o postfata de Rumiana Stanceva. (Послеслов от Румяна Л. Станчева). Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002.
 23. Lubomir Guentchev. Anthologie de poètes bulgares. Ecrits inédits, tome 1. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Préface « Lubomir Guentchev, traducteur en français de poètes bulgares » de R.L. Stantcheva et Alain Vuillemin, p. 23-43. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2003, 123 p.
 24. Lubomir Guentchev. Anthologie de poètes bulgares. Ecrits inédits, tome 2. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Préface « Lubomir Guentchev, traducteur des poètes symbolistes bulgares et français : traduction ou réécriture ? » de R.L. Stantcheva et Alain Vuillemin, p. 17-32. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2004, 187 p.
 25. Lubomir Guentchev. Anthologie de poètes bulgares. Ecrits inédits, tome 3. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Préface « Théodor Traïanov, poète symboliste bulgare. » de R.L. Stantcheva et Alain Vuillemin, p. 13-21. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2005, 251 p.
 26. Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 4. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2006, 149 p.
 27. Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 5. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2006, 387 p.
 28. Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 6. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2006, 250 p.
 29. Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 7. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2007, 314 p.

  ІІІ. Съставителство и научна редакция
              а) в България
 30. Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France, l’Europe et les Balkans. (XIX-ème et XX-ème siècles).  Actes du colloque international, 3-4 mai 1999, Sofia. Textes réunis par: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin, Oguniana  Hrissimova, Alexandre Kostov. Sofia, Ed. Académiques « Prof. M. Drinov », 2000, 275.
 31. Голямото вписване. Какво сравнява сравнителното литературознание. Съставителство и предговор на сборник. София, Изд. на СУ „Св. Кл. Охридски”, под печат в плана за 2009 г., 230 стр.
    б) в чужбина
 32. La France, l’Europe et les Balkans. Crises historiques et témoignages littéraires.  Actes du Colloque international, 22-23 sept. 2000, Arras-Paris. (Réalisé avec le support de l’Institut Français de Sofia). Textes réunis par:  Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin, Oguniana Hrissimova et Jean-Pierre Arrignon. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques  et d’Artois Presses Université, 2002, 348 p.
 33. L’Europe, la France, les Balkans. Littératures balkaniques et littératures compares. Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques  et d’Artois Presses Université, 2004, 282 p.
 34. Traditionnel, identité, modernité dans les cultures du Sud-Est européen: la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX e siècle. Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques  et d’Artois Presses Université, 2007, 367 p.
 35. L’oublié et l’interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989). Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva et Alain Vuillemin. Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, (Bulgarie, Roumanie, France), 2009, 272 p. About : L’oublie et l’interdit....... In: World Literature Studies, vol. 1 (18} 2009, no 3, p. 98-99, Institute of World Literature SAS, Bratislava.
 36. Identité et révolte dans l’art, la littérature, le droit et l’histoire en Bulgarie, en Roumanie et en Europe Centrale et Orientale entre 1947 et 1989. Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva et Alain Vuillemin. Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, (Bulgarie, Roumanie, France), 2009, 408 p.

  ІV. Учебници и библиографии
              а) в България
 37. LIBUL – Inventaire bibliographique de la littérature bulgare d’expression française, 1842-1995. /Библиографски указател на френскоезичната литература от български автори, 1842-1995. Под редакцията на Стоян Атанасов и Ален Вюймен. Съставител на библиографски масиви в съавторство – Румяна Л. Станчева. София, 2004, 404 с.
     б) в чужбина
 38. Rumiana L. Stanceva. Limba bulgara prin retroversiuni. Bucuresti, Universitatea din Bucuresti, 1991, 70 p. - учебник по български език чрез обратен превод, издаден от Букурещкия Университет, Румъния.

  V. Статии и студии в научни списания
              а) в България
 39. La réception des idées esthétiques et littéraires françaises dans les lettres roumaines à l’époque d’entre les deux guerres mondiales. – Etudes Balkaniques, 1984, No 1, p. 69-81.
 40. Le symbolisme et la poésie roumaine au dernier tiers du XIX-e siècle. – Etudes Balkaniques, 1986, No 2, p. 93-104.
 41. Ливиу Ребряну в румънската култура. – сп. Балканистика. С., Институт по балканистика, БАН, 1987, No 1, с. 212- 220.
 42. Le poète roumain Tudor Arghezi sous le signe des « Fleurs du mal » de Baudelaire. - Etudes Balkaniques, 1992, No 3-4, p. 226-234.
 43. Lucian Blaga : Correspondances philosophiques et poétiques. – Etudes Balkaniques, 1993, No 4, p. 72-76.
 44. L’image des Roumains dans la littérature bulgare. – Etudes Balkaniques, 1994, No 3, p. 3-8.
 45. The Idea of Tradition or the Oedipus Complex of Balkan Literatures. – Etudes Balkaniques, 1995, No 2, p. 54-63.
 46. “La zone autonome” de Nichita Stanescu. - Etudes Balkaniques, 1996, No 1, p. 3-13.
 47. Le dialogue intertextuel dans un roman roumain contemporain. – Etudes Balkaniques, 1998, 3-4, p. 3-12.
 48. Символът на яйцето като интертекстуален сюжет. Един вътрешен диалог на модерната румънска поезия. – Литературна мисъл, 1999, No. 1, с. 182-195.
 49. Aspects esthétiques du goût littéraire décadent dans les Balkans (sur l’exemple roumain et bulgare). – Etudes Balkaniques, 1999, 1-2, p. 108-114.
 50. Жорж Папазов и Тристан Цара – едно приятелство и две писма, без да броим стихотворението – Проблеми на изкуството (София), 2004, No 4, с. 16-20.
 51. Екзотизъм и бохемство у ранните балкански модернисти. – Списание на Българската Академия на науките. Кн. 3, 2006, с. 38-45.
 52. Модернизъм и танц – паралелизми между Балканите и Западна Европа. – Сп. Литературна мисъл. Кн. 2, 2006, с. 172-188.
 53. Западният модел, балканските литератури и сравнителното литературознание. Силите на отзвука. – В. Култура, бр. 7, 23 февруари 2007, с. 8;
              б) в чужбина
 54. Certains aspects de l’évolution des rapports entre littérature et histoire. – Synthesis (Bucarest), 1979, No VI, p.105-113.
 55. La modernité de Lucian Blaga dans une lecture bulgare. – Revue des études sud-est européennes. (Académie Roumaine, Institut d’études sud-est européennes), 1992, No 3-4, p. 281-287.
 56. La réception du symbolisme belge en Bulgarie. – Œuvres et Critiques.  La réception du symbolisme belge. (XVII, 2), Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1993, p. 209-217.
 57. Anna de Noailles si orgoliul alegerii. -  Caiete Critice. (Bucuresti), 1993, 1-2, p. 44-48. (на рум. ез.).
 58. Anna de Noailles et l’orgueil du choix. – Euresis. Cahiers roumains d’études littéraires. Editions Univers Bucarest, 1993, No 1-2, p. 39-43.
 59. Le symbole de l’oeuf comme sujet intertextuel. - New International Journal of  Romanian Studies (Bucarest), n. 1-2, 1999, p. 72-82.   
 60. Lubomir Guentchev, traducteur en français de poètes bulgares. (En collaboration avec Alain Vuillemin) - Etudes francophones. CIEF, Lafayette, LA, USA, vol. XVI, nr 1, 2001, p. 7-24.
 61. Stratégies modernistes du roman roumain et du roman bulgare des années 1920 et 1930. -  Neohelicon. Acta comparationis literarum universarum. XXXI, 2, 2004, Akademiai Kiado, Budapest, Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, Boston, p. 63-75.
 62. Tristan Tzara et le peintre bulgare Georges Papazoff – une amitié et deux lettres, sans compter le poème. – Cahiers Tristan Tzara. Revue internationale pour l’étude des avant-gardes, vols. 5-6/ No 13-20, issues 2006, p.184-188.
 63. L’exotisme et le thème bohème chez les modernistes précoces du Sud-Est européen. – Revue des études sud-est européennes. Tome XLV (nos 1-4), 2007, p. 411-425.
 64. Les littératures balkaniques et le modèle occidental. -: Revue des études sud-est européennes, Bucarest, tome XLVI (nos 1-4), 2008, p. 277-284.
 65. Exotismul si tema boemei la primii modernisti sud-est europeni. – Bucurestiul cultural. 22 iulie 2008, p. 12-14.
 66. Le roman – un genre incertain. Les controverses de la critique littéraire bulgare et roumaine de l’entre-deux-guerres. – In : Fortunes et infortunes des genres littéraires. Cluj, Romania, Cahiers de l’Echinox, vol. 16, 2009, p. 211-221.
 67. Les Études balkaniques et la francophonie roumaine et bulgare actuelle. – Les Cahiers européens de la Sorbonne Nouvelle. [Nouveaux visages de la francophonie en Europe], Septembre 2008, p.171-182.
 68. Les parfums urbains et l’imaginaire poétique européen. – In : Les Cultures des Balkans. Coordinateur Efstratia Oktapoda. – Caietele Echinox/Les cahiers de l’Echinox, vol. 18, Cluj-Napoca, Romania, 2010, 116-124.

  VІ. Статии и студии в сборници от научни конгреси и др.
              а) в България
 69. Философската драматургия на Хория Ловинеску и две театрални реализации в България. – In : Балкански културни отношения. Studia Balcanica, 15. С., Изд. на БАН, 1980, с. 257-270.
 70. Насоки в съвременната българска и румънска драматургия.. – In : Първи международен конгрес по българистика, София, 23 май - 3 юни 1981. 2. Българската литература в европейски и световен контекст. С., Изд. на БАН, 1983, с. 528-535.
 71. Театърът в съвременната румънска култура. - Studia Balcanica, 17. С., Изд. на БАН, 1983, с. 342-355.
 72. За ролята на критика в междулитературните отношения. Е. Ловинеску и румънската култура. – In : Културна развитие на балканските народи (XV-XX в.). Studia Balcanica, 18, С., Изд. на БАН, 1985, с. 201-232.
 73. Формиране на модерната ценностна система в румънската поезия. – In : Литературни и естетически процеси на Балканите. С., БАН, Изд. Моранг, 1994, с. 232-250.
 74. Лучиан Блага – един български прочит. – В: Култура и общество (II). Studia Balcanica, 22. (Изследвания по случай Седмия международен конгрес по балканистика.). С., БАН, 1994, с. 164-173.
 75. Le modèle littéraire français dans la conscience culturelle en Bulgarie. In:   Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France et les pays d’Europe Centrale et Orientale (XIXe-XXe siècle). Sofia, Arras, Ed. de l’Institut d’Etudes balkaniques, Artois Presses Université, 2000.
 76.  Избор-изказ. Размисли за румънската и българската поезия от 60-те до 80-те години на ХХ век. – В:  Творецът в югоизточноевропейските култури. С., Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”, 2001, с. 38-45.
 77. Митологични елементи в романа „Змията” от Мирча Елиаде/Éléments mythologiques dans le roman “Le serpent” de Mircea Eleade. – In : В търсене на митичната тъкан. /A la recherche de la texture mythique. Sofia, Ed. Boyan Penev, 2002, Ed. Bilingue. p. 15-123, с. 118 – 127. (Двуезично, на френски и на български).
 78. Балканското сравнително литературознание и един триъгълен маршрут. – В: Разночетенията на текста. С., Изд. На СУ „Св. Кл. Охридски”, 2003, с. 462-469.
 79. Жорж Папазов - писател – В: Модерността вчера и днес. С., Кралица Маб, 2003, с.231-247.
 80. Балканите в културологичната перспектива на Лучиан Блага. – В: Пари, думи, памет. С., Кралица Маб, 2004, с. 326-337.
 81.  Играта на конструиране на образи и „Балканският ориентализъм” – 2005, http://www.bulgc18.com/occidentalism/RStanch.htm
 82. L’amitié silencieuse de deux artistes-peintres – Georges Papazoff et AndréDerain. In : Communication verbale et paraverbale. Actes du Colloque international, Sofia, 24-25 octobre 2003. Sofia, Editions de l’Université de Sofia :St. Clément d’Ohrid, 2005, p. 377-387.
 83. Екзотизъм и бохемство у ранните балкански модернисти. – В: Кафене Европа. Съставител Рая Заимова. София, Изд. Дамян Яков, 2007, с. 118-132.
 84. Национално, регионално, европейско в балканското сравнително литературознание. – В: Под знака на европейските културни диалози. В памет на проф. Боян Ничев. София, УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 72 – 88.
 85. Рецепцията и натискът на контекста. – В: Човекът в текста. Юбилеен сборник в чест на Стоян Атанасов. Съставители Дина Манчева и Рая Кунчева. София, УИ “Св. Кл. Охридски”, 2008, с. 347 – 365.
 86. Балканските литератури и западният модел. - В: Сборник „Голямото вписване. Какво сравнява сравнителното литературознание.” София, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”, 2009, с.95-105.
 87. Историческата носталгия в румънската и в българската литература. – В: Балканите. Многоликите измерения на европейската култура. Отг. редактор Лилия Кирова. София, Институт по балканистика – БАН, Изд. „Фабер”, 2010, с. 217-234.
  б) в чужбина
 88. Le poète roumain Tudor Arghezi et Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire. – In : Hans-Jürgen Lüsebrink, Hans T. Siepe (Hrsg.). Romanistische Komparatistik. Begegnungen der Texte – Literatur im Vergleich. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, New York, Paris, Wien, Ed. Peter Lang, 1993, p. 111-126.
 89. Eminescu si paradigma culturala balcanica. (Interview). – In: Eminescu – ma topesc în flacari… ( Dialoguri cu eminescologi din lume, realizate de Mihai Cimpoi.) (VIII). Chisinau-Bucuresti, Ed. Litera – Ed. David, 1999, p. 296-302.
 90. L’originalité de la poésie roumaine et le totalitarisme. – In : La littérature contre la dictature en et hors de Roumanie (1947-1989). (Textes réunis par Alvaro Rocchetti, Dragomir Costineanu et Alain Vuillemin). Paris, Arras, Oradea (Roumanie), Ed. Hestia, Cirer (Paris III), Certel (Université d’Artois), 1999, p. 85-90.
 91. L’idée de tradition dans les littératures balkaniques modernes. In : Les premières journées d’études romanes et balkaniques, en honneur de Bozidar Nastev. Skopie, Université « St. Cyril et Méthode », 2000,  p. 319-325.
 92. Le triangle littéraire: Les relations Est – Ouest, les relations Est – Est. In: (Multiple) Europe: Multiple Identity, Multiple Modernity. Ed. by Monica Spiridon. University of Bucarest. Bucarest, 2002, p. 245-257.
 93. La poésie de Cendrars en Bulgarie. Une vue générale et quelques sondages. – In : Blaise Cendrars au carrefour des avant-gardes. Sous la direction de Claude Leroy et Albena Vassileva. Université Paris X, 2002, p.125-138.
 94. La pudeur du public bulgare a travers les traductions de Blaise Cendrars. In: La France, l’Europe et les Balkans. Crises historiques et témoignages littéraires. Ed. De l’Institut d’Etudes Balkaniques/ Artois Presses Université, 2002, p.338-347.
 95. La francophonie bulgare et un cas de régionalisme à l’envers: le peintre et écrivain Georges Papazoff.  In: La francophonie: espace ou frontière. Iasi (Roumanie), Éditions Universitaires “Al. Ioan Cuza”, 2003, p. 228 – 236.
 96. Comparaison et histoire des littératures sud-est européennes. Deux romans partagés entre plusieurs approches méthodologiques et terminologiques. In: L’Europe, la France, les Balkans. Littératures balkaniques et littératures comparées. Editions de l’Institut d’Études Balkaniques, Artois Presses Université, 2004, p. 272-282.
 97.  Le peintre Georges Papazoff, ses mémoires et ses amis parisiens. In : Francophonie et multiculturalisme dans les Balkans. Sous la direction de Efstratia Oktapoda-Lu, Introduction de Pierre Brunel. Publisud, 2006, p. 53-67.
 98. L’emploi du concept de modernité dans les littératures sud-est européennes: les cas Bulgare et Roumain des années 1920-1930. In : La modernité. Mode d’emploi. Sous la direction de F. Claudon etc. Editions Kimé, Paris, 2006, p. 111 -122.
 99. Tendances actuelles de la Littérature comparée en Bulgarie. Un point de vue. In : Tendances actuelles de la littérature comparée dans le Sud-est de l’Europe.  Sous la direction de Anna Tabaki. Athènes, Institut de Recherche néohellénique. Fondation de la recherche scientifique, 2006, p. 35-41. Вж. също и на адрес: http://www.ine-notebooks.org/index.php/te/article/view/29/99
 100. Le modernisme et la danse : parallélismes entre les Balkans et l’Europe Occidentale. In : « Traditionnel, identité, modernité dans les cultures du Sud-Est européen: la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX e siècle ».Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques  et d’Artois Presses Université, 2007, p. 352-367.
 101. Yordan Valtchev et son « manuel de survie » devant la terreur communiste. – In : “L’oublié et l’interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989)”. (Bulgarie, Roumanie, France), Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, 2009, р. 265-272.
 102. Bulgarian Literary Textbooks and the Image of Self, Others and Modernity. In: “Balkan Literatures in the Era of Nationalism”. Eds. Murat Belge, Jale Parla. Istanbul, Bilgy University Press, 2009, p. 283-293.
 103. Une revue francophone bulgare et son message culturel et politique. In : Ecrivains d’expression française de l’Europe du Sud-est. Dialogue des cultures chez les écrivains balkaniques d’expression française. Bucuresti, Editura Fundatiei România de mâine, 2009, p. 71-81.
 104. Le refus du mensonge ou la “prof. de marxisme” chez Blaga Dimitrova et chez Ana Blandiana. In : Identité et révolte dans l’art, la littératureq le droit et l’histoire en Bulgarie, en Roumanie et en Europe Centrale et Orientale entre 1947 et 1989. Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, (Bulgarie, Roumanie, France), 2009, p. 249-260.
 105. To Label, to Compare, tp Appropriate… As a Strategy of Foreign Literary Criticism. In: The Canonical Debate Today. Crossing Disciplinary and Cultural Boundaries. Edited by Liviu Papadima, David Damrosch and Theo D’haen. Amsterdam/New York, NY 2011. 355 pp. (Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft 149), 299-311.

 

 

du  Dr. Sc. Roumiana L. STANTCHEVA, D. h. c.
Maître de conférences, HDR

E-mail : R.L.Stantcheva@gmail.com

Adresse professionelle:
Université de Sofia « St. Kliment Ohridski »
Faculté d’Etudes Slaves, Chaire de Linguistique générale, indo-européenne et balkanique (Études balkaniques et Littérature comparée)
Bd. Tzar Osvoboditel, 15
1504 – Sofia, Bulgarie

Expérience professionnelle :
2010 ­– Docteur des Sciences (thèse : Littérature comparées et Etudes balkaniques. Sur les littératures modernistes Roumaine, Française et Bulgare).
2007 – Maître de conférences, HDR à  l’Université de Sofia
2004-2007 – Secrétaire scientifique de l’Institut d’Etudes balkaniques auprès de l’Académie des Sciences de Bulgarie, responsable de la recherche et des programmes doctorales à l’Institut (pour les 60 scientifiques de l’Institut).
1996 – Habilitation. Directeur de recherches à  l’Institut d’Etudes balkaniques auprès de l’Académie des Sciences de Bulgarie
1987 – 2007 – Lecteur et Maître de conférences invitée à l’Université de Sofia, à l’Université d’Artois, à la Sorbonne nouvelle –Paris 3, à l’Université de Bucarest.
1982 – 1996 – chercheur, premier degré,  Dr.
1979 – 1982 – chercheur, Dr.

Activités d’enseignement et de recherches :
- Cours de Littérature Comparée (basé sur la littérature française, roumaine et bulgare), de Littérature Roumaine, de Traduction – pour des étudiants en Master.
- Directeur de thèses de doctorat, 3 soutenues, dont une - en France en co-tutelle, et de 3 thèses en préparation.
- Membre de Jury pour des thèses de doctorat et rapporteur pour des soutenances en Bulgarie (2 fois), en co-tutelles avec la France (4 fois), pour le DESE (Doctorat « Les littératures de l’Europe unie ») - pour trois doctorants.
- 2009 jusqu'à présent - coordinateur du côté bulgare et membre du Conseil des enseignants pour le Doctorat  en langue française DESE  sur  Les littératures de l’Europe Unie, en consortium avec l’Université de Bologne et d’autres universités européennes.
- 2009 et 2010 : directeur du projet Aspect interdisciplinaires des études balkaniques pour le Secteur Recherche de l’Université de Sofia – 11 participants.
- 2007 – 2009 – partenaire au Réseau européen de recherche ACUME 2 – European Thematic Network – Interfacing Sciences, Literature and Humanities.
- 1997 – 2007 – Coordinatrice du projet de collaboration entre l’Institut d’Etudes balkaniques auprès de l’Académie des sciences de Bulgarie et l’Université d’Artois, France – plusieurs colloques internationaux et francophones et 6 éditions en volumes, en langue française, etc.

Education et formation :
- 1979 - Docteur (La dramaturgie et le théâtre roumain contemporain) à l’Institut d’Etudes balkaniques (Soutenance devant le Conseil scientifique national).
- 1977 – Stage de recherche a l’Institut d’Etudes Sud-est européennes, Bucarest, Roumanie.
- 1975 - 1978 – Stage de doctorat.
- 1974 – Maîtrise en Philologie Française à l’Université de Sofia, avec une thèse sur « Victor Hugo dans l'Année terrible (1872) ». Deuxième spécialité – Anglais. Roumain – cours facultatif, Russe – cours obligatoire.

Membre de Conseils scientifiques, comités de rédactions et associations professionnelles:
- 2007 – Membre du Conseil d’analyses sur le développement des recherches dans le domaine des recherches humanitaristes de l’Académie des Sciences de Bulgarie.
- 2005 – jusqu'à présent – membre honorifique de l’Association culturelle et littéraire « Tristan Tzara », Moinesti, Roumanie.
- 2005 – jusqu'à présent – membre du Conseil scientifique du SEPTET - Société d'Etudes des Pratiques et Théories en Traduction, Strasbourg.
- 2005 – jusqu'à présent – membre du Comite scientifique international de la revue NouvellesEtudesFrancophones (NEF), publiée par le Conseil International d’Etudes Francophones (CIEF), Etats-Unis.
- 2004-2007 - membre du Conseil Scientifique de l’Institut d’Etudes balkaniques de l’Académie des Sciences de Bulgarie.
- 2001 – premier président et membre fondateur de l’Association bulgare de littérature comparée – Cercle Académique de littérature comparée : http://calic-bg.netfirms.com/
1987 – jusqu'à présent – membre de l’Union des Traducteurs en Bulgarie.

Prix, distinctions, bources :
2002 - Docteur  honoris causa de l’Université d’Artois, France
2002 – Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques.
2004-2005 – Bource : Programme de mobilité Egide : L’oublié et l’interdit. Identité sociale et politique dans le Sud-est européen au XX-e siècle (Roumanie, Grèce, Bulgarie). Dans le cadre du Programme Rila. (Deux volumes d’études en littérature comparées publiés).
2006 – Prix de l’Union des traducteurs en Bulgarie pour la traduction du livre de poèmes et d’essais d’Ana Blandiana « Couloirs aux miroirs ».

   Connaissance des langues:
               Bulgare – langue maternelle
               Français – niveau maîtrise
               Anglais – niveau autonome
               Roumain - niveau maîtrise
               Russe - niveau autonome.

 Publications monographiques en bulgare :

 1. Modernsta rumanska poezia v balgarski protchit [La poésie roumaine moderne dans une lecture bulgare]. Sofia, Infopress, 1994.
 2. Roumania – na edna raka razstoyanie [La Roumanie – à la distance d’une rivière]. (Histoire, art et littérature) En collaboration. Sofia, Fond. Société ouverte, 1999.
 3. Prevodna retzeptzia na evropeiskite literaturi v Balgaria [Réception traductrice des littératures européennes en Bulgarie]. Vol. 6. En collaboration. Sofia, Ed. Prof. Marin Dtrinov, 2004.
 4. Tantzat v balkanskite literaturi [La danse dans les littératures balkaniques]. En collaboration. Sofia, Ed. Balkani, 2004.
 5. Sreshta v protchita. Sravnitelno literaturioznanie i balkanistika [Littérature comparée et études balkaniques]. Sofia, Ed. Balkani, sous presse pour 2011.

Editions monographiques ou chapitres en français et/ou en France :

 1. Lubomir Guentchev. Anthologie de poètes bulgares. Ecrits inédits, tome 1. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Préface « Lubomir Guentchev, traducteur en français de poètes bulgares » de R.L. Stantcheva et Alain Vuillemin, p. 23-43. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2003, 123 p.
 2. Lubomir Guentchev. Anthologie de poètes bulgares. Ecrits inédits, tome 2. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Préface « Lubomir Guentchev, traducteur des poètes symbolistes bulgares et français : traduction ou réécriture ? » de R.L. Stantcheva et Alain Vuillemin, p. 17-32. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2004, 187 p.
 3. Lubomir Guentchev. Anthologie de poètes bulgares. Ecrits inédits, tome 3. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Préface « Théodor Traïanov, poète symboliste bulgare. » de R.L. Stantcheva et Alain Vuillemin, p. 13-21. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2005, 251 p.
 4. Roumiana L. Stantcheva, (en collaboration avec Alain Vuillemin). III. Les Traductions. In: Alain Vuillemin. Lubomir Guentchev, le poète interdit. Avec le concours de Roumiana L. Stantcheva, Martha Savova, Christinka Gouchéva. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter, 2006, 212 p., p. 79-125.
 5. (Ed.) Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 4. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2006, 149 p.
 6. (Ed.) Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 5. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2006, 387 p.
 7. (Ed.) Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 6. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2006, 250 p.
 8. Lubomir Guentchev. Écrits inédits. Tome 7. Texte établi par Alain Vuillemin avec le concours de Roumiana Stantcheva etc. Editions Rafael de Surtis, Editions Editinter. 2007, 314 p.
 9. (Ed.) Interférences historiques, culturelles et littéraires entre la France, l’Europe et les Balkans. (XIX-ème et XX-ème siècles).  Actes du colloque international, 3-4 mai 1999, Sofia. Textes réunis par: Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin, Oguniana  Hrissimova, Alexandre Kostov. Sofia, Ed. Académiques « Prof. M. Drinov », 2000, 275 p.
 10. (Ed.) La France, l’Europe et les Balkans. Crises historiques et témoignages littéraires.  Actes du Colloque international, 22-23 sept. 2000, Arras-Paris. (Réalisé avec le support de l’Institut Français de Sofia). Textes réunis par:  Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin, Oguniana Hrissimova et Jean-Pierre Arrignon. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques  et d’Artois Presses Université, 2002, 348 p.
 11. (Ed.) L’Europe, la France, les Balkans. Littératures balkaniques et littératures compares. Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques  et d’Artois Presses Université, 2004, 282 p.
 12. (Ed.) Traditionnel, identité, modernité dans les cultures du Sud-Est européen: la littérature, les arts et la vie intellectuelle au XX e siècle. Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva, Alain Vuillemin. Sofia, Arras (France), Ed. de l’Institut d’Études Balkaniques  et d’Artois Presses Université, 2007, 367 p.
 13. (Ed.) L’oublié et l’interdit. Littérature, résistance, dissidence et résilience en Europe Centrale et Orientale (1947-1989). Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva et Alain Vuillemin. Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, (Bulgarie, Roumanie, France), 2009, 272 p.
 14. (Ed.) Identité et révolte dans l’art, la littérature, le droit et l’histoire en Bulgarie, en Roumanie et en Europe Centrale et Orientale entre 1947 et 1989. Textes réunis par Roumiana L. Stantcheva et Alain Vuillemin. Editions de l’Institut d’Etudes balkaniques, Editura Limes, Editions Rafael de Surtis, (Bulgarie, Roumanie, France), 2009, 408 p.

            Plus de 80 articles en français, en bulgare, en anglais et en roumain dans les revues de recherches en Littérature comparée Bulgares, Françaises, Roumaines et autres.
            15 livres publiés de poèmes et de proses littéraires, traduits en bulgare, du roumain et du français.

 

 

а