CURRICULUM VITAE

 

 

 

 

 


Светла Кирилова Черпокова

Главен асистент в катедра “История на литературата и сравнително литературознание” на ПУ “Паисий Хилендарски”, преподавател по антична и западноевропейска литература, доктор.

Завършила българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски” през 1990 г., работи като преподавател в същия университет от 1994 г.

Р едовна докторантура по историческа поетика – Катедра по българска литература, СУ «Св. Климент Охридски», научен ръководител - доц. д-р Стефан Елевтеров – 1991-1994.

Защитила дисертация на тема: “Към поетиката на българската повест – време и пространство (Васил Друмев – Илия Блъсков – Любен Каравелов)”.

Преподавателска работа

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”:

от 1994 – Антична и западноевропейска литература, семинари и лекционни курсове за бакалаври – редовно и задочно обучение;

2001-2005 – Сравнително литературознание на западноевропейските литератури (участие в рамките на магистърски курс под ръководството на проф. дфн Клео Протохристова);

2003/2004, 2005/2006 – Западноевропейска цивилизация (магистърски курс);

Нов български университет – София:

2004/2005, 2005/2006 - Западноевропейски литератури – процеси, теми, автори: ХVІІІ – ХХ век (участие в рамките на бакалавърски курс под ръководството на проф. дфн Клео Протохристова);

Пловдивски университет – Филиал, Смолян:

2004/2005, 2005/2006 - Антична и западноевропейска литература (лекционен курс за бакалаври);

Филиал на Русенския университет – гр. Силистра:

2004/2005 - Антична и западноевропейска литература (лекционен курс за бакалаври);

Основни интереси и професионални занимания – антична и западноевропейска литература, българска възрожденска литература, историческа поетика, мултимедийно обучение.

Член на Съюза на учените в България – от 1998 г.

 

Публикации :

1. Книги :

· От разказа към мита, ( в съавторство с Дияна Николова ), ИК “Хермес”, Пловдив, 1997.

2. Студии:

 • За Адалберт фон Шамисо и «Чудната история на Петер Шлемил» - В: Адалберт фон Шамисо, Чудната история на Петер Шлемил / Chamisso , Peter Schlemils wundersame Geschichte , Bilingua , ИК “Летера”, Пловдив, 2000.
 • За Хофман и неговите приказни новели – В: Хофман, Е. Т. А. Приказни новели / E . T . A . Hoffmann , M a rchensnovellen , Bilingua , ИК “Летера”, Пловдив, 2001.
 • Хенрик Ибсен - свят на начала и парадокси – В: Ибсен, Драми. Куклен дом. Призраци, ИК «Анубис» – под печат.

2. Статии:

· “Нещастна фамилия” - нещастията на един прочит - В: Литература и Възраждане, Пловдив, Пловдивско университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 1994 - с. 186-193.

· Времето - друг ключ към познати проблеми или Възрожденският текст между мита и историята (По примери от “Горски пътник” на Георги Раковски). - В: Научни трудове на Пловдивски университет, т. 35, кн. 1, 1997 - Филологии, с. 383-388.

· Из десакрализираните пространства на възрожденската повест - В: Сборник на докладите от Юбилейната научна сесия 50 години Съюз на учените в България, Пловдив на тема “Науката пред прага на новото хилядолетие”, том III , Секция “Естествени науки”, Секция “Хуманитарни науки”, Пловдив, ноември, 1998, с. 251-254.

· Времето на наратива - между календара и историята - Език и литература, кн. 2, 1999 - с. 102-115.

· От българския до китайския - Страница, кн. 1, 2000 - с. 42-46.

· Когато “краят на века” е в средата - В: Краят на хилядолетието. Носталгии, раздели и надежди., Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, С., 2000, с. 34-40.

 • ( Не ) възможната интерпретация на празника в българската възрожденска повест – В: Научни трудове на ПУ „Паисий Хилендарски”, Филология, Т. 39, кн. 1, 2001 – с. 127 – 132.
 • Историята на хайдут Сидер – автентика и конструкти – В: Разночетенията на текста. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Кирил Топалов, УИ «Св. Климент Охридски», С., 2003, с. 180 – 190.
 • Иван Д. Шишманов и Михаил Драгоманов (към съкровеността на една среща във времето) – В: Юбилеен сборник в чест на проф Иван Д. Шишманов, БАН, С., 2005.

3. Съставителство и коментар:

· Адалберт фон Шамисо, Чудната история на Петер Шлемил / Chamisso , Peter Schlemils wundersame Geschichte , Bilingua , ИК “Летера”, Пловдив, 2000.

· Е. Т. А. Хофман, Приказни новели / E . T . A . Hoffmann , M д rchensnovellen , Bilingua , ИК “Летера”, Пловдив, 2001.

· Помагало по антична литература (сборник статии) – под печат, ИК “Летера”.

4. Съавторство в у чебници и учебни помагала:

· Литература за 9. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, ИК “Анубис”, С., 2000.

· Христоматия за 9. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, ИК “Анубис”, С., 2000.

· Литература за 9. клас. Задължителна подготовка, учебник, ИК “Анубис”, С., 2001.

· Литература за 9. клас. Профилирана подготовка, учебник, ИК “Анубис”, С., 2001.

· Литература за 10. клас. Задължителна подготовка, учебник, ИК “Анубис”, С., 2001.

· Литература за 10. клас. Профилирана подготовка, учебник, ИК “Анубис”, С., 2001.

· Христоматия за 9. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, второ преработено издание, ИК “Анубис”, С., 2002.

· Христоматия за 10. клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, ИК “Анубис”, С., 2002.

Участие в научни конференции през последните 5 години:

 • Смъртта на автора като производство на рецепцията (Вакенродер и Хофман) – доклад, четен на Юбилейни Паисиеви четения «30 години филология», Пловдив, 31 октомври – 4 ноември, 2003 г., Секция «Литературоведът между «смъртта на автора» и «смъртта на читателя».
 • Благодетели без ученик – доклад, четен на Колегиума по възрожденска литература в памет на проф. Дочо Леков «Училище и литература», организиран от секция «Литература на Българското Възраждане» при Института по литература, БАН – 20 – 21 ноември, 2003 г.
 • Иван Д. Шишманов и Михаил Драгоманов (към съкровеността на една среща във времето) - доклад, четен на Юбилейна конференция в чест на проф Иван Д. Шишманов, организирана от секция «Литература на Българското Възраждане» при Института по литература, БАН – февруари, 2005;
 • “Принципът на талисмана” и пространствата в литературата на Немския романтизъм - доклад, четен на ежегодния Колегиум по възрожденска литература, организиран от секция «Литература на Българското Възраждане» при Института по литература, БАН – ноември, 2005.

 

Участие в научни проекти:

Проекти в Поделение «Научна и приложна дейност», ПУ «Паисий Хилендарски»:

 • «Трагически текст и сцена (българската театрална рецепция и атическата трагедия)», под ръководството на проф. дфн Клео Протохристова, съвместно с гл. ас. Дияна Николова – 2004 – 2006 г.
 • «Атическият трагически текст и изкуствата (Българският казус)», под ръководството на проф. дфн Клео Протохристова, съвместно с гл. ас. Дияна Николова – 2003/2004
 • «Рецепция на атическата трагедия в България», под ръководството на проф. дфн Клео Протохристова, съвместно с гл. ас. Дияна Николова – 2000/2001;
 • «Технологизация и мениджмънт на студентските научни сесии като най-ефективни форми за творческа изява на студентите филолози», съвместно с гл. ас. д-р Красимира Чакърова – 2000 г.

 

Участие в други форуми:

 • Национална научна студентска конференция с международно участие, провеждана от Филологическия факултет на ПУ «Паисий Хилендарски» и Съюза на учените – клон Пловдив, ежегоден ритъм на провеждане (Пловдив, май, 1999 - 2005)- инициатор и организатор;
 • Форум «Университетът чете», съвместна инициатива на Катедра по история на литературата и сравнително литературознание при Филологическия факултет на ПУ «Паисий Хилендарски» и Пловдивските издателства «Жанет 45», «Летера», «Пигмалион», «Хермес» (15 октомври – 15 ноември 2004; декември – 2005) – инициатор и организатор.


Cherpokova (Tscherpokova-Zacharieva), Svetla

Docteur, maitre assistant vers la chaire “Histoire de la litterature et litterature comparee” de l' Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarski”, enseignante en litterature antique et de litterature europeenne occidentale.

Formation superieure:

Maitrise en lettres bulgares en 1990 a l'Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarski” These de doctorat - “Vers la poetique de la nouvelle bulgare – temps et espace ( Vasil Droumev – Ilia Blaskov – Liuben Karavelov)”travaille a l'Universite de Sofia “St. Klment Ohridski” .

Interrets et occupations:

Litterature antique et litterature europeenne occidentale, litterature bulgare a l'epoque du Reveil national, poetique historique.

Activite professionelle:

Enseignante en litterature antique et en litterature europeenne occidentale a l'Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarski”depuis 1994.

Cours magistraux de litterature comparee en degres de maitrise en 2001-2002.

Ouvrages publies:

 • Livres : Du recit au mythe, edition Hermes, Plovdiv, 1997, auteurs Svetla Cherpokova et Diana Nikolova (bg)

 

 • Articles :.”La famille malheureuse”-les malheurs d'une lecture – dans: Litterature et Renaissance, Plovdiv, edition de l'Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarski”, 1994, p.186-193. (bg)
 • Le temps – une autre clef vers des problemes connus ou le texte a l'epoque du Reveil national entre le mythe et l'histoire (des exemples de “ Горски пътник ” de Gueorgui Rakovski)-dans: Travails scientifiques de l'Universite de Plovdiv, volume 35, livre 1,1997 – Philologies, p. 383-388. (bg)
 • Dans les champs desacralises de la nouvelle a l'epoque du Reveil national – dans: Recueil des exposes du colloque scientifique jubilaire 50 ans Union des savants en Bulgarie, Plovdiv entitule “La science au seuil du nouveau millenaire”, volume 3, section Sciences naturelles, sous-section Sciences humanitaires, Plovdiv, nouvembre 1998, p.251-254. (bg)
 • Le temps de la narration – entre le calendrier et l'histoire – dans: Langue et Litterature, № 2, 1999, p. 102-115. (bg)
 • Du bulgare au chinois – dans: Page, № 2, 2000, p. 42-46. (bg)
 • Quand “la fin du siecle” est au milieu – dans: La fin du millenaire. Nostalgie, separations et espoirs, edition universitaire “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 2000, p.34-40. (bg)

 

 • Commentaires et redactions: E. T. A. Hoffmann, Mдrchensnovellen, serie Bilingua, collection Texte – contexte, edition Letera , Plovdiv, 2001.
 • Chamisso, Peter Schlemils wundersame Geschichte, serie Bilingua, collection Texte – contexte, edition Letera , Plovdiv , 2000.
 • Manuel de litterature antique (recueil d'articles) - edition Letera, sous presse.

 

 • Coauteur des livres et manuels : Litterature pour la 9eme annee des ecoles secondaires d'enseignement general, Manuel scolaire, edition Anubis, Sofia, 2000.
 • Anthologie pour la 9eme annee des ecoles secondaires d'enseignement general, Manuel scolaire, edition Anubis, Sofia, 2000.
 • Litterature pour la 9eme annee, etudes obligatoires, livre, edition Anubis, Sofia, 2001.
 • Litterature pour la 9eme annee, etudes specialisees, livre, edition Anubis, Sofia, 2001.
 • Litterature pour la 10eme annee, etudes obligatoires, livre, edition Anubis, Sofia, 2001.
 • Litterature pour la 10eme annee, etudes specialisees, livre, edition Anubis, Sofia, 2001.
 • Anthologie pour la 9eme annee des ecoles secondaires d'enseignement general, Manuel scolaire, reediton revue et corrigee, edition Anubis, Sofia, 2002.
 • Anthologie pour la 10eme annee des ecoles secondaires d'enseignement general, Manuel scolaire, edition Anubis, Sofia, 2002.

 

       
Академичен кръг по сравнително литературознание – АКСЛИТ, София-1000, ул. Ю.Венелин, 24 -А, тел.: 981-26-46
Cercle academique de litterature comparee – CALIC,
Bulgarie,  Sofia – 1000,  rue U. Venelin, 24 - A,  tеl.:00-359-2-981-26-46
The Academic Circle of Comparative Literature – ACCL
, Bulgaria, Sofia – 1000, Street Venelin, 24 - A, tel.: 00-359-2-981-26-46, e-mail: calic.bg@europe.com

Copyright 2002-2007   ©    Design by Koren, Sofia, Bulgaria