CURRICULUM VITAE

 

 

 

 

 

 

Е л е н а С л а в о в а Г е т о в а

Доктор, главен асистент към Катедра “История на литературата и сравнително литературознание”
e- mail egetova@pu .acad .bg , elenaguetova@yahoo.com

Завършила е Българска филология и втора специалност Френска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Преподава Българска възрожденска литература към катедра “История на литературата и сравнително литературознание” в ПУ “Паисий Хилендарски”. Специализира в Университета “Артоа” във Франция през 2003 г.

През 2004 г. защитава докторска дисертация на тема: “Българо-френските периодични издания от втората половина на XIX век. Възрожденски аспекти на журналистическия превод”. Автор е на книгата “Журналистически езици на Възраждането (българо-френски контексти)”, както и на публикации и изследвания върху възрожденската преса. Научните й интереси са насочени в областта на идеологията на превода, балканските представи за “другия” и пътеписните традиции на XIX век.

 

Списък на публикациите:

1.1. Монографии:

Журналистически езици на Възраждането. Българо-френски контексти ., В. Търново: Фабер, 2005., 221стр.

1.2. Студии:

Българо-френските периодични издания от втората половина на XIX век. (Възрожденски аспекти на журналистическия превод). Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен “доктор”, Пловдив, 2004, 2-42.

1.3.С т а т и и:

 1. Отсъстващите български ситуации. Наблюдения над френско-българския вестник “ La Situation ” – В: Годишник на Историческия музей гр. Пловдив, Доклади от научна конференция на тема: “Европейски влияния в Пловдив – VIII – средата на XX век”, 2001, 123-128.
 2. Как човек може да бъде китаец…или представи за Китай във възрожденските периодични издания – В: Рицари и миротворци на Балканите. Походи, преселения и поклонничество, Югозападен университет “Неофит Рилски”, Благоевград, 2001, 458-465.
 3. Георги Сава Раковски и журналистическите манипулации на европейската преса (по материали от в. “Дунавски лебед”) – В: “Текстът като манипулация”, Шумен, 2002, 185-194.
 4. Двуезични страхове. Мотивационни стратегии и ориентации във френско-българските вестници през Възраждането, - В:Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2001, 183-192.
 5. Карагьозлукили за гласа на превода във в. “Дунавски лебед” – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2002.
 6. Между книгата и зрелището или за функцията на ремарките в първата оригинална комедия през Възраждането – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, посветен на доц. д-р Ю. Николова, 2002, 21-32.
 7. Гласът на превода – В: Сборник, посветен на проф. Л. Минкова, БАН, С., 2002.(под печат)
 8. Константин Фотинов като (пре)водач в Историята и в журналистиката – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2002, 115-122.
 9. Ингилишка смарлама … или за Славейковите (възрожденски) теоретизации на превода в журналистиката – В: Петко Р. Славейков, сборник от научна сесия. БАН, С., 2002. (под печат)
 10. “Ловченскийт владика или бела на ловченскийт сахатчия Николча” от Теодосий Икономов. Функцията на ремарките в първата оригинална възрожденска комедия – Език и литература, № 2, 2003, 45-53.
 11. Георги С. Раковски – скитникът в езиците на възрожденската преса – В: Словесност и литература. Сборник, посветен на проф. дфн Е. Мутафов, ЮЗУ, 2003, 105-111.
 12. Un Fran c ais ” в пресата на Българското възраждане. Френските текстове във в. “Възраждане” – В: Разночетенията на текста, Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р К. Топалов, С., 2003, 360-367.
 13. Проблемы двуязичной публицистики эпохи болгарского Возрождения – В: Материалы XXXI Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, Седмые Державинские чтения “Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики”, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, 11-16 марта 2002, 9-14.
 14. За делата човешки и за промислите божии. – Пловдивски университет, № 7-8, май, 2002.
 15. Времеви и пространствени параметри на българското. Планината - между географията и културата – В: I ноземна ф i лолог i я, Укра i нський науковий зб i рник, Випуск 114, Льв i вский университет, 2003, 56-62.
 16. Човекът и пресата през Възраждането. Диалогът с Европа в историко-идеологическите построения на възрожденската преса. – В: Сборник по случай стогодишнината на д-р Маньо Стоянов, Пловдив, 2003, 266-274.
 17. Вестникът като явление във възрожденската култура. - В: Сборник в чест на проф. д-р Надежда Драгова, ЮЗУ, 2003.(под печат)
 18. Историкът на възрожденската журналистика: по следите на историографското моделиране. – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Том 41, кн. 1, 2003.
 19. Френският език в практиката на възрожденската журналистика. – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, Том 41, кн. 1, 2003.
 20. Първий френец при българина” или за възрожденските уроци по френски език. – Пловдивски университет, 2004.
 21. Уроци по френски език в училището на възрожденската журналистика. – В: Чуждоезиково обучение, 2005, № 1, 73-80.
 22. “Първий френец при българина” – В: Пловдивски университет, 2003, № 18.

23. Вестникът като учебник – В: Научен сборник по повод 180-годишнината на “Рибния буквар”, Пловдив, 2005, 118-125.

22 . La presse franco-bulgare a l’epoque du Reveil national : la resistance contre les stereotypes journalistiques – Международна конференция “Litterature, Resistance, Dissidence en Europe centrale et orientale”, организирана от Университета Артоа в град Арас, Франция, 17-24 март, 2004.

23 . La traduction journalistique comme reception du М oderne (о bservations de la presse a L'epoque du Reveil national ) – Международна конференция, организирана от Института по балканистика и Университета “Артоа”, Франция, София, 1-3 октомври, 2004.

24 .Пътешественикът като преводач – В: Българската мяра в литературата, ЮЗУ, Т. IV , 2004, 177-191.

25 . Пътеписът и вестникът (за някои аспекти на общуването в пътеписите на Стефан Панаретов) – В: Сборник, посветен на проф. д-р Л. Стаматов, ЮЗУ, 2005, 117-128.

26 . До Европа и назад(за впечатленията на един възрожденски пътешественик) – В: Пловдивски университет, 24 февр., 2005.

27 . Петко Р. Славейков и преводът във възрожденската журналистика. – В:Сборник, посветен на живота и творчеството на Петко и Пенчо Славейкови, Трявна, 2005. (под печат)

28 .Вестникът и възрожденското общество. Проблеми на рецепцията. – В: Сборник от научна конференция на тема: “Вестникът и възрожденското общество”., Варна, 2005. (под печат)

29 . “Гостилница или хан”. Интериорът на възрожденското пъту­ва­не., Научна конференция, организирана от Шуменския университет на тема: “Интериорът в литературата”, Шумен, 2005.

30 . Дрямката на времето (път, пътуване и време във “Вечери в Анти­мовския хан”), Научна конференция в чест на 125-годишнината от рождението на Йордан Йовков, Добрич, 2005.

31 . Пътят на Иван Богоров към пътеписа., Научна конференция, организирана от секция “Българска възрожденска литература” към БАН на тема: “Литература – топоси и посоки”, София, 2005.

32 . Проф. Иван Шишманов за пътеписа (тезиси и научни проекти)., Научна сесия по проекта “Проф. д-р Ив. Шишманов., БАН, София, 2005.

33 . За една “неслучила” се възрожденска комедия. – В: Научен сборник “Драмата през Възраждането”, Пловдив, 2005.

 

2. Учебници и учебни помагала:

Драмата през Възраждането – Научен сборник с ръководител доц. д-р Ю. Николова – ПУ”Паисий Хиландарски” – Унив. издателство.

 

3.Научни публикации в чужбина :

 • Проблемы двуязичной публицистики эпохи болгарского Возрождения – В: Материалы XXXI Всероссийской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов, Седмые Державинские чтения “Современные и исторические проблемы болгаристики и славистики”, Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург, 11-16 марта 2002, 9-14.
 • Времеви и пространствени параметри на българското. Планината - между географията и културата – В: I ноземна ф i лолог i я, Укра i нський науковий зб i рник, Випуск 114, Льв i вский университет, 2003, 56-62.

3. La presse franco-bulgare a l’epoque du Reveil national : la resistance contre les stereotypes journalistiques – Международна конференция “Litterature, Resistance, Dissidence en Europe centrale et orientale”, организирана от Университета Артоа в град Арас, Франция, 17-24 март, 2004.

4. Рецензии и отзиви:

1. Митичното в българската литература – светове и форми, по повод едноименната книга на гл. ас. д-р Татяна Ичевска – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2001, № 1, том 39, 861-864.

2. Гласовете на времето, по повод книгата на доц. д-р Катя Станева “Гласове на Възраждането”, С., 2002 г. – В: “Балканистичен форум”, ЮЗУ, 2003, № 1-2-3, 219-224.

3. За мъдрото просветление на тъгата, по повод книгата на гл. ас. д-р Мила Кръстева “От разпятието до мрака” – В: Годишник на научните трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, 2003, 481-484.

4. Възрожденският свят – предизвикателства и принадлежност. По повод юбилейния сборник в чест на доц. д-р Юлия Николова, - в. “Пловдивски университет”, № 5-6, 2003.

5. Записки по българска възрожденска литература. По повод книгата на доц. д-р Юлия Николова “Записки по българска възрожденска литература” – В: Славистични диалози, Пловдив, 2005.(под печат)

6. Градът с много лица. – Пловдивски университет, № 5-6, април, 2002.

7. Виден френски литературовед гостува в ПУ “Паисий Хилендарски” – Пловдивски университет, № 9-10, юни, 2002.

8. Виното през Възраждането – Пловдивски университет, № 1-2, февруари, 2003.

  • Какво се предлага на ценителите на вино през Възраждането – В: Лозарство и винарство, бр. 3, 2004.

 

5. Участие в унив. нац. межд. проекти и програми:

- Международен колоквиум по българистични проучвания и специализации, ЮЗУ “Неофит Рилски” – 2002 г.

- Litterаture , Resistance , Dissidence en Europe centrale et orientale – Университета “Артоа”, Арас, Франция – 17- 18 март, 2004.

- Colloque international “ Traditionel ” , Identite, Modernite dans les cultures de Sud - Est euroupeen : La litterature, les arts et la vie intelectuelle au XX s . – 1-2 окт. 2004, БАН и Университета “Артоа”, Франция.

 • Проект и Научна конференция в чест на 150 год. от издаването на “Рибен буквар” на д-р П. Берон – 2004.
 • Проект (съвместно с НБИВ, Пловдив) – “По следите на българската книга. Описи, находки, библиология” – 2003.
 • Проект (съвместно с НБИВ, Пловдив) – “Възрожденско благонравие (проблеми на етиката и патриархалните норми през XIX век) – факти и изображения”. – 2005.
 • “Драмата през Възраждането” – проект към ПУ “Паисий Хилендарски” – ръководител доц. д-р Ю. Николова. – 2005.
 • Проект на ИЛ при БАН – “Литературата – топоси и посоки” – БАН, 2005.

 

6. Работа, специализации и обмен в чужбина:

- Участие в научна конференция в гр. Петербург, Русия – 2002.

- Френска национална библиотека “Франсоа Митеран” в Париж през 2003 г. – 1 месец;

- Специализация в Университета “Артоа”, Франция през 2004 г.- 2 месеца.

 

 

 

 

 

 

 

       
Академичен кръг по сравнително литературознание – АКСЛИТ, София-1000, ул. Ю.Венелин, 24 -А, тел.: 981-26-46
Cercle academique de litterature comparee – CALIC,
Bulgarie,  Sofia – 1000,  rue U. Venelin, 24 - A,  tеl.:00-359-2-981-26-46
The Academic Circle of Comparative Literature – ACCL
, Bulgaria, Sofia – 1000, Street Venelin, 24 - A, tel.: 00-359-2-981-26-46, e-mail: calic.bg@europe.com

Copyright 2002-2007   ©    Design by Koren, Sofia, Bulgaria