CURRICULUM VITAE

 

 

Nikolova-Bagaleva, Diana Vasileva

· Plovdiv University "Paissiy Hilendarski"
Plovdiv 4000, Bulgaria
24, Tsar Assen St.
Plovdiv University "Paissiy Hilendarski"
Department of Comparative Literature and Literary History

Phone: 032/ 261 227
E-mail: stbagalev@hotmail.com

· Education:
Plovdiv University, Philological Faculty
Bulgarian Philology, minor studies - Russian Philology, 1987.

· Previous Experience (Organization, Position, Title,)
Plovdiv University "Paissiy Hilendarski"
Philological Faculty, Department of Comparative Literature and Literary History
Assistant profesor - since 1990
Senior Assistant Professor - since 1993

· Main Fields of Scientific Research (keywords):
Ancient and West European Literature, Mythology, Ancient Greek Lyrics, Attic Tragedy, Cultural Studies, Comparative Literature, Reception.
· Foreign Languages:
Russian - fluent
English - good

  • Publications:

1. Books:
- "From narative to the Myth. A Companion to Greek Mythology", Diana Nikolova, Svetla Tcherpokova, "Hermes" Publishing House, Plovdiv, 1997.

- " Ancient Greek Lyrics", Anthology, "Lettera" Publishing House, Plovdiv, 2001.

- Voltaire "Zadig, ou la Destinee, Candide, ou l`Optimisme" - Text/Context , Bilingua, "Lettera" Publishing House, 2003.

2.Articles:

1. Calliope and the Story of 1876 (Observations on the Epic Structure of the Novel 'Under the Yoke'); Language and World. Debates in Contemporary Philology, vol. 2, Literary Theory Series, Plovdiv University "Paisii Hilendarski", 1995 (presentation at the Jubilee Conference 20 Years of Philology at the University of Plovdiv, 9-10.06. 1993)

2. The Story of an Unfulfilled Initiation. Reconstructing the Mytho-epic Semantics of 'Under the Yoke', Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Scientific Works, vol. 35, book 1, Philology Series 1997, pp. 395-405

3. Metamorphoses of the Epic, Plovdiv University "Paisii Hilendarski", Scientific Works, vol. 35, book 1, Philology Series 1997, pp. 423-430

4. The Issue of Theodicy in the Context of Greek Literature - the Archaic and the Early Classical Period, In: Halfcentenary Bulgarian Union of Scientists; Plovdiv; 1999.

5. Hronos and Thanatos - Paper presented at the Annual Conference of the Slavonik Faculty at Sofia University, 1999 - In: "Stranitsa", vol. 4, 2000.

6. Reading Preceding a Book - Paper presented at the Conference "Reading and the Book", Plovdiv University, 1999; In: Scientific Works of Plovdiv University, vol. 37, book 1, Philology, 1999, pp. 139-148.

7. Master - Disciples in the Culture of Ancient Greece, In: "Izvorat na Nartsis", A Collection of Essays, Plovdiv, "Stranitsa", 2000, pp. 25-59.

8. Reflections on a Possible Dialogue in Ancient Greek Lyrics", ", In: A Collection of Essays,2004

9. The Poet and the World-View Structures in the Archaic Ancient Greek Lyrics, In: "Antichnost I humanitaristika", Sofia, SONM Publishing House, 2000, pp. 193-219.

10. The Arthurian Cycle - the Boundless Metamorphoses of the Message, preface to the book 'King Arthur', Sofia: "Anubis" Publishing House, European Canon Series. 2001

 

 

 

 

 

Дияна Николова

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
Пловдив 4000
„Цар Асен” 24

Филологически факултет

Катедра “История на литературата и сравнително литературознание” .

тел: 032/ 261 227
е-mail: stbagalev@hotmail.com

Преподавател по антична и западноевропейска литература в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; в катедра “История на литературата и сравнително литературознание” .

Завършила българска филология в ПУ “Паисий Хилендарски” през 1987 г., работи като преподавател в същия университет от ХІ. 1990 г. Зачислена на свободна докторантура с тема: “Идеята за човека в старогръцката лирика /архаика и класика/ “ през 1999 г., научен ръководител доц. д-р Калин Янакиев.

 

Професионални занимания и интереси – антична литература и култура, западноевропейска литература, сравнително литературознание, културология.

Преподавателска работа:

Пловдивски университет: от 1991 г. – Антична и западноевропейска литература; Сравнително литературознание (семинари в магистърски курс 2001-2002 г.)

Шуменски университет: 1994-1996 – Западноевропейска литература

 

Публикации:  

1. Книги:
  • “ От разказа към мита”, ИК “Хермес”, 1997 г.

Автори: Дияна Николова, Светла Черпокова

2. Съставителство и коментар:

“ Старогръцка лирика” – антология, съставител и коментарна част Дияна Николова, ИК “Летера”, 2001 г.

“ Волтер. Философски новели ” – поредица Текст и контекст, серия Билингва, ИК “Летера”, коментарна част Д. Николова (под печат)

  • Статии :

- “Калиопа и историята на 1876 година. (Наблюдения върху епическата структура на романа “Под игото”)”, В: “Език и свят. Съвременна филологическа проблематика”, том ІІ, серия Литературознание, ПУ “Паисий Хилендарски”, 1995 г. (доклад от Юбилейна научна конференция 20 години филология в ПУ “П. Хилендарски”, проведена на 9-10.06. 1993)

- “Историята на една несбъдната инициация. Към реконструкцията на мито-епическата семантика на “Под игото”, В: Научни трудове, ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 35, кн. 1, серия Филологии, 1997 г., с. 395-405.

- “Метаморфози на епическото”, В: Научни трудове, ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 35, кн. 1, серия Филологии, 1997 г., с. 423-430.

- “Въпросът за теодицеята в контекста на старогръцката литература - архаика и ранна класика”, В: Юбилеен сборник, Съюз на учените, Пловдив, 1999 г.

- “Хронос и Танатос. Архаичната старогръцка лирика и първото безпокойство от времето” - доклад, четен на юбилейна научна конференция на Факултет по Славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски", София, 20-21. 05. 1999 г. - публ. в сборника “Краят на хилядолетието – носталгии, раздели и надежди”, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2000, с. 41-49. (Публ. в съкратен вариант и в сп. “Страница”, бр. 4, 2000 г.)

- “Четенето преди книгата. За литературната природа на архаичната лирика и категорията автор” – доклад, четен на научна конференция на ПУ “Паисий Хилендарски” на тема Четенето и книгата, катедра по история на литературата и сравнително литературознание, 28-30. 04. 1999 г. – публ. В: Научни трудове, ПУ “Паисий Хилендарски”, т. 37, кн. 1, серия Филологии, 1999 г., с. 139-148.

- “Мировоззренческие структуры в архаической древнегреческой лирике (поэт и его образы бытия)” – доклад от участие в ежегодната международна конференция “Державинские чтения”, проведена в държавния университет на Санкт-Петербург – “ХХХ межвузовская научно-методологическая конференция преподавателей и аспирантов – 12-17. 03. 2001, секция Класическа филология.

- “Учител – ученик в старогръцката култура. Общи наблюдения по въпроса за фигурата на учителя в античността”, В: “Изворът на Нарцис”, Юбилеен сборник в чест на на доц. д-р Клео Протохристова, Пловдив, 2000, издателство “Страница”, с. 25-59.

- “За един възможен диалог в старогръцката лирика” (доклад в ежегодната конференция на СУ, ФСФ, 2001 г.), публ. В: Юбилеен сборник в чест на проф. С. Хаджикосев “Идентичности, игри, отражения” (под печат)

- “Поет и мирогледни структури в архаичната старогръцка лирика”, в: юбилеен сборник в чест на проф. Богдан Богданов “ S g m p o s i o n или Античност и хуманитаристика”, СОНМ, С., 2000 г., с. 193-219.

- “Артуровият цикъл – безграничните метаморфози на посланието”, предговор към книгата “Крал Артур”, ИК “Анубис”, поредица Европейският канон, С., 2001 г.

 

Съавторство в учебници и учебни помагала :

- Литература за ІХ клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, ИК “Анубис”, С., 2000.

- Христоматия за ІХ клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, ИК “Анубис”, С., 2000.

- Литература за ІХ клас. Задължителна подготовка, учебник, ИК “Анубис”, С., 2001.

- Литература за ІХ клас. Профилирана подготовка, учебник, ИК “Анубис”, С., 2001.

- Христоматия за ІХ клас на средните общообразователни училища. Учебно помагало, второ преработено издание, ИК “Анубис”, С., 2002.

 

 

 

 

Nikolova-Bagaleva, Diana Vasileva

Maitre assistant vers la chaire “Histoire de la litterature et litterature comparee” de l' Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarski”, enseignante en litterature antique et en litterature europeenne occidentale.

Formation superieure:

Maitrise en lettres bulgares en 1987 a l'Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarski”. Inscrite en these de doctorat en 1999, dirigeant scientifique / tuteur / - charge de cours, docteur Kalin Yanakiev, these de doctorat – “L'idee de l'homme dans la poesie lyrique hellenique /de la periode archaique et classique/”.

Interrets et occupations:

Litterature et culture antique, litterature europeenne occidentale, litterature comparee et culturologie.

Langues:

Russe – tres bien, anglais – bien

Activite professionelle:

Enseignante en litterature antique et en litterature europeenne occidentale a l'Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarski”depuis nouvembre 1990.

Cours seminaires de litterature comparee en degres de maitrise en 2001 – 2002.

Cours de litterature europeenne occidentale a l'Universite de Shumen en 1994 – 1996.

Adresse:

Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarski”, 24, TsarAssen, Plovdiv-4000, Bulgaria

E-mail: stbagalev@hotmail.com

Tel. 032/261227; 261476

Ouvrages publies:

Livres :
Du recit au mythe, edition Hermes, Plovdiv, 1997, auteurs Svetla Cherpokova et Diana Nikolova

 

Commentaires et redactions:
Poesie lyrique hellenique, Anthologie, edition Lettera, Plovdiv, 2001.

Voltaire. Contes philosophiques, serie Bilingua, collection Texte – contexte, edition Letera , Plovdiv, sous presse.

Manuel de litterature antique (recueil d'articles) - edition Letera, Plovdiv, sous presse.

 

Articles :
Calliope et l'histoire de 1879. (Observations de la structure epique du roman “Sous le joug”)- dans: Langue et monde. Problemes contemporains de la philologie, volume 2, serie Theorie litteraire, Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarsk i”,1995, ( expose du colloque scientifique jubilaire “20 ans de la philologie a l'Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarski” ”de 9/10 juin, 1993).

L'histoire d'une initiation irrealisable. Vers la reconstruction de la semantique mytho epique de “Sous le joug”- dans: Travails scientifiques de l'Universite de Plovdiv , volume 35, livre 1,1997 – Philologies, p.395-405.

Metamorphose de l'epique- dans: Travails scientifiques de l'Universite de Plovdiv , volume 35, livre 1,1997 – Philologies, p. 423-430

La question de la theodicee dans le contexte de la litterature hellenique - periode archaique et le debut de la periode classique- dans: Recueil jubilaire de l'Union des savants en Bulgarie, Plovdiv, 1999.

Cronos et Thanatos. La poesie lyrique archaique hellenique et la premiere inquietude du temps., expose presente au colloque scientifique jubilaire de la Faculte de philologies slaves de l'Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, 20/21 mai, 1999- dans: Recueil La fin du millenaire, Nostalgie, separations et espoirs, edition universitaire “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 2000, p.41-49. ( Publie en abrege dans: revue Page, № 4 , 2000.)

La lecture avant le livre. Pour la nature litteraire de la poesie lyrique archaique et la categorie auteur, expose presente au colloque scientifique de l' Universite de Plovdiv “Paissiy Hilendarsk i” entitule “La lecture et le livre”, chaire de “L'histoire de la litterature et litterature comparee”, 28/30 avril, 1999- dans: Travails scientifiques de l'Universite de Plovdiv , volume 37, livre 1,1999 – Philologies, p.139-148.

Les structures de la perception du monde dans la poesie lyrique archaique (le poete et son image d'etre) en russe “Мировоззренческие структуры в архаической древнегреческой лирике (поэт и его образы бытия)”, expose du colloque annuel international “Державинские чтения” de l' Universite de St. Peterbourg – XXX colloque scientifique et methodologique interuniversitaire des professeurs et des aspirants, 12/17 mars, 2001, philologie classique, sous presse.

Enseignant – eleve dans la culture hellenique. Des observations generales sur le statut de l' enseignant dans l'antiquite- dans: Le puis de Narcisse, melanges jubilaires en honneur du charge de cours, docteur Cleo Protokristova, Plovdiv, 2000, edition Page, p.25-59.

Pour un dialogue possible dans la poesie lyrique hellenique, expose du colloque annuel de l' Universite de Sofia “St. Kliment Ohridski”, Faculte de philologies slaves- dans: Identites, reflets, jeux, melanges jubilaires en honneur du professeur, docteur es lettres S. Hadjikosev, edition universitaire “St. Kliment Ohridski”, Sofia, 2004.

Le poete et les structures de perception du monde dans la poesie lyrique archaique hellenique- dans: Sgmposion ou Antiquite et etudes humanitaires, melanges jubilaires en honneur du professeur, docteur es lettres B. Bogdanov, edition Snom, Sofia, 2000, p.193-219.

Le cycle du roi Arture – les metamorphoses illimitees du message, preface du livre “Le roi Arture”, collection Le canon europeen, edition Anoubis, Sofia, 2001.

 

Coauteur des livres et manuels: Litterature pour la 9eme annee des ecoles secondaires d'enseignement general, Manuel scolaire, edition Anoubis, Sofia, 2000.

Anthologie pour la 9eme annee des ecoles secondaires d'enseignement general, Manuel scolaire, edition Anoubis, Sofia, 2000.

Litterature pour la 9eme annee, etudes obligatoires, livre, edition Anoubis, Sofia, 2001.

Litterature pour la 9eme annee, etudes specialisees, livre, edition Anoubis, Sofia, 2001.

Anthologie pour la 9eme annee des ecoles secondaires d'enseignement general, Manuel scolaire, reediton revue et corrigee, edition Anoubis, Sofia, 2002.

 

 

 

       
Академичен кръг по сравнително литературознание – АКСЛИТ, София-1000, ул. Ю.Венелин, 24 -А, тел.: 981-26-46
Cercle academique de litterature comparee – CALIC,
Bulgarie,  Sofia – 1000,  rue U. Venelin, 24 - A,  tеl.:00-359-2-981-26-46
The Academic Circle of Comparative Literature – ACCL
, Bulgaria, Sofia – 1000, Street Venelin, 24 - A, tel.: 00-359-2-981-26-46, e-mail: calic.bg@europe.com

Copyright 2002-2007   ©    Design by Koren, Sofia, Bulgaria