CURRICULUM VITAE

 

 

 


Йорданка Василева Холевич

е родена на 15 март 1942 г. в гр. Каварна. Завършила е специалност българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирала е в Букурещкия университет при професор Ротару и в Института за фолклор, Букурещ, при професор М. Поп. Участва в Париж в работната група на професор А. Греймас, както и в летен курс по гръцки език и култура, Солун, Гърция.

От 1976 година е доктор, със защита на дисертация на тема: „П.Р. Славейков и народното поетично творчество”.

Във Факултета по славянски филологии работи от 1965 като хоноруван асистент, от 1970 до 1980 е редовен асистент по Българска възрожденска литература, а от 1980 до днес - доцент по Фолклористика.

Основните интереси на Йорданка Холевич са в областта на фолклора, литературата и антропологията.
 
Чете лекции по:
Българска литература до Освобождението, български фолклор и детска литература в Софийски университет, Югозападен университет, Благоевград, БСУ, ВСУ. Чела е лекции по българска култура във Франция и Германия.
От 1990, първо чрез курсовете за свободноизбираема подготовка, а от 1994 като редовни учебни дисциплини, въвежда преподавания и чете лекции по Антропология на българите, Антропология на балканските народи и Антропология на славянските народи.
От 1996 е ръководител на Магистърска програма „Антропология и филология” при Факултета по славянски филологии на Софийския университет.
Включена е в мрежата CEEPUS.
Лектор по български език и култура във Франция (Лион) 1980-1984.
Заместник-декан на ФСФ - 1984.
Ръководител на Катедрата по българска литература при СУ „Св. Климент Охридски, 1993-1999.
Директор на летен семинар по Български език и култура за чуждестранни българисти и слависти при СУ „Св. Климент Охридски”, 1992 – 2001.
Член на ФС на ФСФ при Софийски университет.
Член на научния съвет на Център за славяно-византийски проучвания „Академик Иван Дуйчев”.
Член на специализирания съвет по литературознание и на филологическата комисия при ВАК.
Участва в международни конгреси по Славистика и балканистика и в много научни симпозиуми

Публикации:

  • Проблеми на българската възрожденска култура, София, 1986.
  • Фолклорът и съвременната българска белетристика, 1978.
  • Национална култура и европеизация, 1980.
  • Песните на „големия преход” във фолклора на балканските народи (в съавторство с Т. Ангелиева), 1980.
  • Усността - проблем на литературния текст, 1983.
  • Етносите и културните езици на нацията, 1995.
  • Литературна антропология и постмодернизъм, 1996.
  • Селската цивилизация, 1999.
  • Европейската модерност и балканските народи, 2004.
  • Фолклорът – един модернистичен проект, 2005.
       
Академичен кръг по сравнително литературознание – АКСЛИТ, София-1000, ул. Ю.Венелин, 24 -А, тел.: 981-26-46
Cercle academique de litterature comparee – CALIC,
Bulgarie,  Sofia – 1000,  rue U. Venelin, 24 - A,  tеl.:00-359-2-981-26-46
The Academic Circle of Comparative Literature – ACCL
, Bulgaria, Sofia – 1000, Street Venelin, 24 - A, tel.: 00-359-2-981-26-46, e-mail: calic.bg@europe.com

Copyright 2002-2009   ©    Design by Koren, Sofia, Bulgaria