А к а д е м и ч е н   к р ъ г    п о     с р а в н и т е л н о   л и т е р а т у р о з н а н и е   –   АКСЛИТ
Cercle academique de litterature comparee – CALIC * The Academic Circle of Comparative Literature – ACCL
Новини - News
Poetics of the Paratext 2009 more...


Interdisciplinary Summer Seminar on Text Linguistics and Discourse Studies

SEMINAR OBJECTIVES:
• In this seminar we will deal with the question „what is a 'text'?“. In the quest for answers we will focus on several text features as „sacred“, „literary“ etc. and the discussions they have initiated through the centuries.
• The seminar is dedicated to the memory of the Saints Cyril and Methodius and therefore we will at first introduce those texts which in the Slavonic tradition are associated with their names.
• Main objective of the seminar will be the relationship between text and language and which linguistic methods are applicable for discourse analysis. While keeping in mind the cohesion across the sentences we will look at both – language form and language function in written texts as well as in spoken interaction.
• For illustrating the theoretical background some examples will be analyzed.
• Based on empirical work on text samples we will study the topic development and the narrative structure of chosen texts and will elaborate certain linguistic features for characterizing different text genres. Core text sample in the seminar will be the novel „Solo“ by Rana Dasgupta.
• The participants will be encouraged to creative linguisitc performance during an interactive discourse entitled „Letters, Sounds, Images“ with the writers Rana Dasgupta (Delhi) and Georgi Tenev (Sofia); the musicians Sunil Ashtanya (Delhi) and Kalin Nikolov (Sofia) on the 18th of May, scheduled for 7 pm at the Basement Hall (Amaltas Hall) of Indian Habitat Centre Lodhi Road, New Delhi. Please be invited to participate! OUT OF COURSE STUDY: There is no particular background requirement. Anyone interested will be admitted to participate though reading experience is essential. Having read Rana Dasgupta's novel „Solo“ before the seminar will help keeping up with the fast pace of the seminar. Texts written by the Bulgarian authors Ani Ilkov, Geo Milev and Georgi Tenev will be handed out and discussed at the seminar.
Dr. Biliana Muller, visiting lecturer at the Department of Slavonic and Finnno-Ugrian Studies, University of Delh, biliana@arcor.de


 

 

Нови книги - Books
Румяна Л. Станчева. Среща в прочита. Сравнително литературознание и Балканистика. София, Изд. Балкани, 2011.
Дияна Николова. Идеята за човека в старогръцката лирика (архаика и класика). Пловдив, УИ "Паисий Хилендарски", 2010.
Николай Аретов. Асен Христофоров: от Лондон до Мацакурци през Белене. София, Кралица Маб, 2011.
Daniela Soloviova-Horville. Les vampires. Du folklore slave à la littérature occidentale. L’Harmattan, 2011.
• Антоанета Балчева. Мостове през вековете. Югоизточноевропейски диалогични полета. София, Темто, 2010.

• Клео Протохристова. Парадокси на неназовимото. Редактори: Иван Русков, Младен Влашки, Светла Черпокова. Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Велико Търново, Изд. Фабер, 2010.

• Светла Черпокова. Тематична археология на немския романтизъм. Пловдив, Изд. „Пигмалион”, 2009.
• Пенка Данова. България и българите в италианската географска книжнина (ХІV-ХVІ век). София, Парадигма, 2011.
• Milena Georgieva * SOUTH SLAV DIALOGUES IN MODERNISM
• L'OUBLIE ET L'INTERDIT * Textes reunis par: Roumiana L. Stantchéva et Alain Vuillemin"


Румяна Л. Станчева. Среща в прочита. Сравнително литературознание и Балканистика. София, Изд. Балкани, 2011.

Вж : проф. Милена Кирова за книгата – Литературен вестник, 14-27. 12. 2011, бр. 41-42, с. 4-5: http://www.bsph.org/members/files/pub_pdf_1248.pdf
Дияна Николова. Идеята за човека в старогръцката лирика (архаика и класика). Пловдив, УИ "Паисий Хилендарски", 2010.
Diana Nikolova THE CONCEPT OF HUMANNESS IN ANCIENT GREEK LYRIC POETRY (THE ARCHAIC AND CLASSICAL PERIODS)

dДияна Николова е преподавател по антична и западноевропейска литература в Катедрата по история на
литературата и сравнително литературознание при Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Завършила е българска филология с втора специалност руска филология в ПУ "П. Хилендарски".
Автор е на книгата "От разказа към мита" (1997, в съавторство със Светла Черпокова), съставител е на
антологията "Старогръцка лирика" (2001); автор е на студии и статии върху античната литература и
западноевропейското изкуство и литература. Съавтор е в учебници и учебни помагала по литература.

Настоящата книга е докторска дисертация. В основата на изследването стои опитът
за едно систематично проучване на аспектите на човешкото в старогръцката култура
– как елинът мисли и говори за себе си и другите, за божествената и човешката сфера
и отразява това в художествената творба; какви са ранните представи за човешкото и
как те се артикулират в старогръцката лирика; какви са типовите представи за човека в
една агонална по своя характер култура, където човешкото съществувание е прицелено
в точката на славата и безсмъртието, а паметта е гарант за това безсмъртие; какви са
аспектите на личността, най-ранните форми на изява на "аза", видими в културата на
Елада от периода VІІ – началото на ІV в. пр. Хр. Вниманието е фокусирано основно
върху развойните тенденции в старогръцката лирика от периода на архаиката и
класиката. Те са видени и в един по-общ културен контекст, за да се проследи
дълговековният живот на някои теми, мотиви и литературни топоси, родени в лириката
от епохата на архаиката и ранната класика и разгръщащи се в западноевропейската
култура до края на ХVІІІ век.

Изследването откроява приемствеността между културни епохи и художествени
практики, приемственост на теми и мотиви, на идеологически схеми, на важни и
устойчиви антропологически категории, изградили корпуса на западноевропейската
култура. То очертава някои интересни интертекстуални обвързвания, осъществяващи
се както в полето на старогръцката лирика, така и на тази лирика спрямо последвалата
я поетическа традиция в Европа. В съпоставка с тенденциите в старогръцката лирика
се представя и развитието на елинския пластичен и живописен език в периода VІІ–
ІV век пр. Хр., очертават се каноните за изображение на човека в скулптурата и
живописта. Изследването анализира и представите за връзката между лирика – музика в
античността, както и раждането на соловата музика.

Рецензия на Георги Каприев във в. "Култура", бр. 5, 11.02.2011 -http://www.kultura.bg/
bg/article/view/17995

Автор: Дияна Николова
Издател: УИ "Паисий Хилендарски"
Година: 2010
Раздел: Литературознание, Хуманитарни науки
Николай Аретов. Асен Христофоров: от Лондон до Мацакурци през Белене. София, Кралица Маб, 2011.

Daniela Soloviova-Horville. Les vampires. Du folklore slave à la littérature occidentale. L’Harmattan, 2011.

a


Антоанета Балчева. Мостове през вековете. Югоизточноевропейски диалогични полета. София, Темто, 2010.

jКлео Протохристова. Парадокси на неназовимото. Редактори: Иван Русков, Младен Влашки, Светла Черпокова. Филологически факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Велико Търново, Изд. Фабер, 2010.

gСветла Черпокова. Тематична археология на немския романтизъм. Пловдив, Изд. „Пигмалион”, 2009.

w


Пенка Данова. България и българите в италианската географска книжнина (ХІV-ХVІ век). София, Парадигма, 2011.

“Не мога да не посоча интересната тема, която до голяма степен е непозната на съвременната българска историография. Изборът на националността на разглежданата литература е много сполучлив. Едва ли има друга европейска литература и то от тази изключително интересна епоха (ХІV–ХVІ век), която да има подобни фактологически достойнства. И то относно българското минало. Съчиненията, проучени от П. Данова, съдържат много интересни данни за България и за българите през Средновековието; сведения, които в своята основна част са непознати или твърде слабо познати на българската научна колегия. И тъкмо това, заедно с умелото проучване на съответните текстове, представлява най-важното достойнство на тази книга.”
Проф. дин Иван Божилов

“Отдавна чакахме този труд, който е радоство явление за д-р П. Данова и за всички нас. Налице е едно висококачествено и добре информирано научно изследване. Това е постигнато чрез въвеждането на първо място на голям блой важни и полезни извори и на второ – чрез кодикологичното изследване на онова, което се намира в Архивите на Италия. От всичко изнесено от д-р П. Данова се вижда, че през Ренесанса значително се обогатява информацията за българските земи благодарение на търговската и дипломатическата дейност, на монашеството и мисионерите. Авторката представя данни от културно и историческо естество. Анализът показва високо ниво на академично обработване на тези професионално анализирани материали.”
Акад. Васил Гюзелев

“Особено интересни са обобщенията на П. Данова на базата на произведения от средновековната италианска литература. Плодотворността на нейните изследователски усилия виждам във възможността да се открои профилът на европейската самоличност на Балканите, дори и в едно силно идеологизирано общество. Според авторката земите на българите и техните съседи, били те православни, мюсюлмани, еретици и др., са били познати и възприемани като част от Европа както в географски, така и в цивилизационен аспект. Умело разкритите черти на италианската книжнина ни убеждават, че България и българите са част от средновековното и ренесансовото познание. Те неизменно присъстват  и в познанието за Европа в периода на Ранното ново време.”
Проф. дфн Лилия Кирова

“Темата може да се отнесе най-общо към т.нар. европейска интелектуална история, която изследва развитието на определени клонове от човешкото познание в хода на историята на Европа. Ренесансът и Хуманизмът карат европееца от разглеждания период да се интересува от географията на заобикалящия го свят […]
П. Данова поставя географските познания на италианците за българите и балканците в практически контекст — напр. във връзка с антикварните интереси на определени личности, или във връзка с опитите за организиране на кръстоносен поход за освобождаване на Константинопол от неверника, или във връзка с практически познания на бъдещите флорентински търговци. Интересни са и отделни детайли, които тя е забелязала в пътеписите — един от жанровете, в които се проявяват италианските познания за България и българите.”
Проф. дин Лиляна СимеоноваMilena Georgieva * SOUTH SLAV DIALOGUES IN MODERNISM

   

За контакт с автора: mgeorgieva2004@yahoo.com For contact with the author: mgeorgieva2004@yahoo.com


L'OUBLIE ET L'INTERDIT * Textes reunis par: Roumiana L. Stantcheva et Alain Vuillemin